Nanomaterials in biocidal products in the EU

 

EC číslo/Názov zoznamu EC CAS Druh Dátum schválenia Dátum skončenia platnosti Stav Údaje
Oxid kremičitý (ako nanomateriál tvorený agregátmi a aglomerátmi) - 68909-20-6 18 – Insekticídy, akaricídy a výrobky na kontrolu iných článkonožcov 01/11/2018 01/11/2028 Schválené Informačný leták
Striebro adsorbované na oxid kremičitý - - 9 – Konzervačné prostriedky na vlákna, kožu, gumu a polymerizované materiály - - V štádiu preskúmania Informačný leták
Syntetický amorfný oxid kremičitý (nano) 231-545-4 112926-00-8 18 – Insekticídy, akaricídy a výrobky na kontrolu iných článkonožcov 01/11/2015 01/11/2025 Schválené Informačný leták