Bezpečnosť

Worker painting a car

Ako vplývajú nanomateriály na zdravie ľudí a na životné prostredie? Na túto otázku neexistuje jednoduchá odpoveď. Aj keď vedci nadobudli vo všeobecnosti množstvo skúseností pri posudzovaní bezpečnosti a toxicity chemikálií, nanomateriály ešte stále predstavujú ďalšie výzvy v technickej a vedeckej oblasti a spájajú sa s nimi ďalšie otázky.

Horúcou témou diskusií medzi toxikológmi je, či sa v ľuďoch a životnom prostredí prejavujú biologické účinky špecifické pre nanoštruktúry, ktoré sa vo všeobecnosti v chemikáliách neprejavujú.

Nanomateriálov sú veľmi rôznorodou skupinou chemikálií. Z tohto dôvodu ťažko možno poskytnúť  všeobecné vyhlásenia o nanomateriáloch a potrebné je ich posudzovať jednotlivo rovnakým spôsobom ako každú inú chemikáliu.

Niektoré zovšeobecnenia sa však dajú urobiť. Vedecký výbor EÚ pre vznikajúce a novo identifikované zdravotné riziká (VVVNIZR) už v roku 2006 dospel k záveru, že ľahko rozpustnému nanomateriálu sa vo väčšine prípadov môže prisúdiť toxicita v konvenčnej forme. Túto skutočnosť potvrdili vo svojich nedávnych stanoviskách aj iné vedecké výbor/pracovné skupiny vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov (VVBS), Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska agentúra pre lieky (EMA).

Významné práce sa vykonali v oblasti štúdia možných účinkov na genetický materiál v bunkách, ktoré nanomateriály môžu spôsobovať, vrátane príslušného potenciálneho mechanizmu v tejto súvislosti. Okrem toho na základe doteraz získaných skúseností o nanomateriáloch, vedci navrhli nové prístupy na hodnotenie ich možných rizík. Pokračujú práce na zlepšovaní našich poznatkov týkajúcich sa toho, ako najlepšie testovať a hodnotiť  možné nebezpečnosti a riziká nanomateriálov.