Porozumenie vystaveniu na pracovisku

Pracovníci môžu prísť do styku s nanomateriálmi vo fáze výroby. Avšak omnoho viac pracovníkov môže byť vystavených nanomateriálom v rôznych fázach použitia a dodávateľského reťazca, keď manipulujú s nanomateriálmi alebo výrobkami, ktoré ich obsahujú, alebo keď ich používajú. K vystaveniu preto môže dôjsť na mnohých pracoviskách a pri pracovných situáciách, kde sa nanomateriály používajú, kde sa s nimi manipuluje alebo kde sa spracúvajú a následne sa môžu preniesť vzduchom a vdýchnuť, alebo môžu prísť do styku s pokožkou – napríklad pri práci v oblasti zdravotnej starostlivosti alebo v laboratóriu, alebo pri údržbe a stavebných prácach.

Pracovníci, a možno aj zamestnávatelia, si v niektorých situáciách nie sú vedomí, že používajú nanomateriály alebo výrobky s obsahom nanomateriálov, že s nimi manipulujú alebo ich spracúvajú a môžu byť týmto nanomateriálom vystavení. V takýchto situáciách je nepravdepodobné, že boli zavedené dostatočné opatrenia na riadenie rizík.

Santé publique France, francúzska vnútroštátna agentúra pre oblasť verejného zdravia, zaviedla register pracovníkov, ktorí manipulujú s vyrobenými nanomateriálmi – EpiNano – s cieľom monitorovať vystavenie a možné súvisiace zdravotné účinky u pracovníkov, ktorí sú vystavení uhlíkovým nanorúrkam, oxidu titaničitému, oxidu kremičitému a sadziam v zariadeniach, kde sa vyrábajú alebo používajú.

Sú k dispozícii niektoré rady pre jednotlivé odvetvia týkajúce sa spôsobu riadenia rizík spojených s nanomateriálmi. Agentúra EU-OSHA vytvorila stručné elektronické faktické dokumenty o vystavení nanomateriálom a prevencii v odvetví zdravotnej starostlivosti a pri prácach údržby. Aj iné organizácie vypracovali užitočné informácie pre jednotlivé odvetvia, napríklad pre:

  • odvetvie stavebníctva: príručky a nástroje pre odvetvie stavebníctva vytvorené v rámci projektu SCAFFOLD financovaného EÚ o inovačných stratégiách, metódach a nástrojoch pre riadenie pracovných rizík nanomateriálov vyrobených v stavebnom priemysle.
  • odvetvie nábytkárstva: informácie vytvorené v súvislosti s európskym sociálnym dialógom medzi pracovníkmi a zamestnávateľmi v odvetví nábytkárstva, Európskou federáciou zamestnancov stavebného a drevárskeho priemyslu (EFBWW), Európskou federáciou výrobcov nábytku (UEA) a Európskou federáciou nábytkárskeho priemyslu (EFIC).