Toxicita

Niektoré chemikálie môžu poškodiť naše zdravie. Bežné je, že čím dlhšie je chemikália na trhu a čím viac sa používa, tým viac poznatkov máme o jej toxicite. V prípade nanomateriálov to však nie je vždy možné, keďže ich používanie v spoločnosti prudko vzrástlo. Je dôležité vykonávať štúdie o nanomateriáloch, aby sa zistilo, či sú bezpečné, a aby sa v opačnom prípade našli spôsoby na ochranu nášho zdravia. 

Študovanie toxicity chemikálie sa vykonáva pomocou validovaných testovacích protokolov. V prípade nanomateriálov sa tieto štúdie zameriavajú najmä na: 

  • Akútne účinky. Tieto sa objavia ako podráždenie alebo poleptanie kože alebo ako podráždenie očí, nosa alebo hrdla. Tieto účinky sa často študujú s použitím testovacieho materiálu na rekonštruovaných ľudských tkanivách alebo na zvieratách. Niektoré nanomateriály môžu spôsobiť aj škodlivejšie účinky, ak sú prehltnuté, vdýchnuté alebo ak je im vystavená naša koža. Život ohrozujúce účinky sú testované najmä na zvieratách, ale testy s bunkovými kultúrami môžu tiež indikovať vysokú toxicitu.
  • Alergické účinky. Štúdie senzibilizácie skúmajú, či nanomateriál môže spôsobiť alergické reakcie, napríklad prostredníctvom kontaktu s kožou. Niektoré z týchto účinkov sa už dajú študovať pomocou metód bez použitia zvierat. Nanomateriály môžu spôsobiť aj respiračnú senzibilizáciu, ako je astma. V súčasnosti neexistujú regulačne schválené testovacie metódy na zvieratách, pokiaľ ide o respiračnú senzibilizáciu. Na potvrdenie toho, že chemikália spôsobuje tento účinok, sa preto používajú údaje od ľudí, ktorí majú tieto príznaky.
  • Účinky na cieľový orgán. Sú to účinky, ktoré môžu mať vplyv na to, ako konkrétny orgán funguje, alebo môžu spôsobiť zmeny v štruktúre tkaniva orgánu, ktoré môžu v najhoršom prípade viesť k rakovine. Tieto účinky môžu byť aj lokálne, ako sú účinky na pľúca po vdýchnutí nanomateriálu. Na výskyt najškodlivejších účinkov je bežne nutná opakovaná expozícia v trvaní niekoľkých týždňov alebo mesiacov. Toxicita cieľového orgánu sa študuje najmä na potkanoch.
  • Mutagénne účinky. Mutácie sú zmeny genetického materiálu buniek alebo organizmov. Štúdie, ktoré skúmajú, či nanomateriál môže spôsobiť mutácie, sa často vykonávajú pomocou bunkových kultúr. V mnohých prípadoch nanomateriál s mutagénnym účinkom pravdepodobne spôsobuje aj rakovinu.
  • Účinky na reprodukciu. Účinky na reprodukciu zahŕňajú zmeny v plodnosti alebo narušenie vývoja plodu. U žien to znamená ťažkosti s otehotnením a u mužov zmeny v bunkách spermií. Štúdie reprodukčnej a vývojovej toxicity sa stále vykonávajú na zvieratách, niekedy na viac než jednej generácii.

V EÚ sa musia nebezpečné vlastnosti nanomateriálov posúdiť a musí sa zaistiť ich bezpečné používanie.

V prípade nebezpečných vlastností je možné prijať niekoľko regulačných opatrení s cieľom chrániť naše zdravie. Napríklad v EÚ môže byť potrebná harmonizovaná klasifikácia nebezpečnosti. Vyžaduje sa tiež, aby sa informácie o nebezpečnosti nachádzali na štítku výrobku, ktorý ich obsahuje.