Potraviny

Nanomateriály v čoraz väčšej miere ovplyvňujú potravinársky sektor. Prebieha výskum a vývoj s cieľom preskúmať možné výhody a riziká používania nanomateriálov na zmenu vlastností potravín, napríklad ich chute alebo textúry. Kvôli zvýšenému využívaniu nanomateriálov v potravinovom a krmivovom reťazci je dôležité poznať vlastnosti a charakteristiky nanomateriálov a určiť, či vyvolávajú nejaké potenciálne obavy týkajúce sa zdravia a bezpečnosti.

V EÚ za posúdenie rizika v súvislosti s používaním nanomateriálov v potravinovom a krmivovom reťazci, ako aj s materiálmi v styku s potravinami, zodpovedá Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Cieľom je stanoviť, či existuje riziko, ktoré je potrebné zohľadniť pred udelením povolenia na použitie. Posúdenie vykonávajú vedecké pracovné skupiny EFSA, ktoré tvoria nezávislí experti z celej Európy. Následné udelenie povolenia, o ktorom rozhodujú členské štáty a Európska komisia, stanovuje podmienky použitia a požiadavky týkajúce sa označenia pre nanomateriály.

V EÚ už existuje niekoľko nariadení, ktoré sa konkrétne týkajú použitia nanomateriálov v potravinárskom sektore.

 

Nové potraviny

Podľa právnych predpisov EÚ sú novými potravinami potraviny, ku ktorých konzumácii v EÚ nedochádzalo v podstatnej miere pred 15. májom 1997, keď nadobudlo účinnosť prvé nariadenie o nových potravinách. Nové potraviny môžu byť novo vyvinuté, inovačné potraviny, potraviny vyrobené s použitím nových technológií a výrobných postupov a potraviny, ktoré sa tradične konzumujú alebo konzumovali mimo EÚ. Potraviny, ktoré tvoria alebo obsahujú umelé nanomateriály, sa takisto považujú za nové potraviny. Nariadenie o nových potravinách obsahuje vlastné vymedzenie „umelých nanomateriálov“, ktoré sa využíva aj v nariadení o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom.

V nariadení o nových potravinách sa stanovujú povinnosti, ktoré sa týkajú umelých nanomateriálov -–nanomateriálov, ktoré boli zámerne vytvorené s cieľom získať konkrétne vlastnosti – vrátane požiadaviek pre uvedenie nových potravín na trh EÚ, ako je predbežné povolenie materiálu Európskou komisiou. Nové potraviny budú schválené na použitie v EÚ len vtedy, ak nepredstavujú riziko pre verejné zdravie, nie sú nevýhodné z hľadiska výživy, ak nahradia podobnú potravinu a nezavádzajú spotrebiteľov.

 

Nanomateriály ako prídavné látky v potravinách

V nariadení o prídavných látkach v potravinách sa uvádza zoznam schválených prídavných látok v potravinách, enzýmov a aróm. Ak prebehne zmena výrobného postupu alebo vstupnej suroviny už schválenej prídavnej látky v potravinách, prídavná látka sa bude považovať za odlišnú a je potrebné ju opätovne vyhodnotiť. Podstatným rozdielom vstupnej suroviny je napríklad zmena veľkosti častíc, a to aj prostredníctvom využitia nanotechnológie.

 

Označenie potravín s obsahom umelých nanomateriálov

V nariadení o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom sa stanovujú pravidlá pre označovanie potravinových zložiek s požiadavkami, ktoré sa týkajú umelých nanomateriálov v potravinových výrobkoch. Všetky zložky, ktoré sú umelými nanomateriálmi, musia byť podľa tohto nariadenia jasne označené v zozname zložiek. Po názve takýchto zložiek musí v zátvorke nasledovať výraz „nano“.

 

Nanomateriály v plastových materiáloch v styku s potravinami

Materiály v styku s potravinami sa v rozsiahlej miere používajú v potravinovom dodávateľskom reťazci na prevoz a ochranu potravín – obaľujú napríklad sendviče, ktoré konzumujeme, alebo mlieko, ktoré kupujeme. Existuje niekoľko nariadení, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa nebezpečné chemické látky neuvoľňovali do potravín, ako napríklad všeobecné právne predpisy o materiáloch v styku s potravinami, ako aj nariadenie o plastových materiáloch v styku s potravinami.

Nariadenie o plastových materiáloch v styku s potravinami sa čiastočne zameriava na potenciál uvoľňovania chemických látok z materiálov v styku s potravinami, ako aj na zabránenie použitia škodlivých chemických látok v takýchto materiáloch. Stanovuje pravidlá o zložení plastových materiálov v styku s potravinami a zoznam látok, ktorých použitie je v Únii povolené pri výrobe plastových materiálov v styku s potravinami. V nariadení sa takisto určujú obmedzenia týkajúce sa použitia týchto látok a stanovujú pravidlá pre overenie súladu plastových materiálov a výrobkov.

V prípade viacvrstvových materiálov alebo výrobkov môže aj tá plastová vrstva, ktorá neprichádza do priameho styku s potravinou a je od potraviny oddelená funkčnou bariérou, obsahovať látky v nanoforme len vtedy, ak je nanoforma výslovne povolená.

 

Nanomateriály v aktívnych a inteligentných materiáloch v styku s potravinami

Aktívne a inteligentné materiály v styku s potravinami predlžujú trvanlivosť zachovaním alebo zlepšením stavu balenej potraviny uvoľňovaním látok do potraviny alebo prostredia, ktoré ju obklopuje, alebo ich absorpciou. Niektorými príkladmi sú materiály potravinových obalov, príbor, riad a dosky na krájanie.

V nariadení EÚ o aktívnych a inteligentných materiáloch a výrobkoch sa stanovuje vytvorenie zoznamu látok, ktorých použitie je v Únii povolené pri výrobe aktívnych a inteligentných materiálov.