UNEP a UNITAR

United Nations logo

UNEP a UNITAR sú nástroje, ktoré kladú veľký dôraz na budovanie kapacít medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami.

Spolu s Programom organizácií pre správne nakladanie s chemickými látkami (IOMC) sa v priebehu uplynulých piatich rokov uskutočnilo viacero regionálnych seminárov zameraných na zlepšovanie poznatkov o vykonávaní hodnotenia a riadenia rizík spojených s týmito materiálmi na vnútroštátnej úrovni.

V rámci týchto nástrojov dostali zároveň krajiny príležitosť finančne prispieť k zvýšeniu kapacity rozvojových krajín pri riešení problémov bezpečnosti nanomateriálov.