Národné systémy podávania správ

Niekoľko členských štátov prijalo národné iniciatívy s cieľom požadovať od priemyslu viac informácií o nanomateriáloch. Tieto vnútroštátne predpisy sa líšia rozsahom pôsobnosti, ale druhom informácií, ktoré sa v skutočnosti požadujú od podnikov, aké výnimky existujú a ktoré informácie sú dostupné verejnosti. Belgicko, Francúzsko a Dánsko majú samostatné zoznamy nanomateriálov, zatiaľ čo Nórsko a Švédsko zahrnuli do svojich už existujúcich registrov výrobkov časť týkajúcu sa nanomateriálov.

Údaje zozbierané z francúzskych a belgických národných zoznamov sú tiež začlenené do databázy Search for Nanomaterials (Vyhľadávanie nanomateriálov), aby sa umožnilo jednoduché vyhľadávanie informácií a prepojenie s informáciami o látke a nanoforme zhromaždenými podľa nariadenia REACH.

Ak sa chcete dozvedieť viac o národných nanoregistroch v Európe a o tom, ako prišli, pozrite si verejne dostupnú kapitolu 21 “Nanoregisters in Europe” od Abdelqadera Sumreina [EN], ktorá je súčasťou knihy “Particle Technology and Textiles: Review of Applications” [EN].

Monitorovacie stredisko EUON, ktoré je financované Európskou komisiou, financovalo dostupnosť tejto kapitoly širšej verejnosti.

 

Vnútroštátna iniciatíva Registrujúci Hlavné výnimky Požiadavky na informácie Predkladanie správ
FRANCÚZSKO:
Systém oznamovania - Národná vyhláška o povinnom oznamovaní nanomateriálov

Výrobcovia, dovozcovia a distribútori látky, zmesi alebo výrobku obsahujúceho nanomateriály v množstvách 100 g/rok alebo viac.

Použitá definícia sa líši od odporúčania EÚ a vzťahuje sa na tzv. zámerne vyrobených materiálov. 

Toto ohlasovanie sa vzťahuje na celé vnútroštátne územie s výnimkou Novej Kaledónie, Francúzskej Polynézie, ostrovov Wallis a Futuna a Francúzskych južných a antarktických území.

Množstvo dovezené alebo distribuované právnickou osobou je menšie ako 100 g/rok na látku.

Látka ako taká alebo obsiahnutá v zmesi alebo vo forme výrobkov určených na zamietnutie takejto látky sa predávajú priamo spotrebiteľom (širokej verejnosti). 

Informácie o spoločnosti
Informácie o nanomateriáloch (vrátane fyzikálno-chemických údajov) a dostupné informácie o (eko)toxikologických vlastnostiach
Ročné množstvo
Použitia látky
Identita profesionálnych používateľov

1. máj
(od roku 2013)

BELGICKO:
Register - Kráľovský dekrét o uvádzaní látok vyrábaných vo forme nanočastíc na trh

Výrobcovia a dovozcovia, ktorí uvádzajú nanomateriály alebo zmesi obsahujúce nanomateriály na belgický trh na belgickom území v množstvách väčších ako 100 g/rok.

Distribútori, ktorí uvádzajú nanomateriály alebo zmesi obsahujúce nanomateriály na belgický trh na belgickom území v množstvách väčších ako 100 g/rok výlučne pre profesionálnych používateľov (spoločnosti alebo osoby, ktoré výrobok nadobúdajú a používajú v rámci svojej hospodárskej činnosti).

Definícia vychádza z odporúčania EÚ, ale stanovuje výnimku pre prirodzene sa vyskytujúce, chemicky nemodifikované látky.

Prírodné, chemicky nemodifikované látky.

Pigmenty pri uvádzaní na trh v zmesi, vo výrobku alebo vo forme komplexného predmetu.

Informácie o spoločnosti a používateľovi
Všeobecné informácie
Zmes a jej zloženie
Chemický názov a vzorec látky
Množstvo
Použitia
Profesionálni používatelia

1. január
(od roku 2015)
DÁNSKO:
Register výrobkov - Nariadenie o registri zmesí a výrobkov obsahujúcich nanomateriály

Výrobcovia alebo dovozcovia zmesí a výrobkov obsahujúcich nanomateriály určených na predaj širokej verejnosti na dánskom trhu.

Uplatňuje sa odporúčanie EÚ o nanomateriáloch.

Potraviny a materiály prichádzajúce do styku s potravinami
Krmivo
Lieky
Zdravotnícke pomôcky
Kozmetické výrobky
Pesticídy
Odpad
Zmesi a výrobky, v ktorých nanomateriál je nanoúroveň látok uvedených v prílohe IV alebo V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
Zmesi a výrobky obsahujúce prirodzene sa vyskytujúce nanomateriály.
Výrobky, v ktorých je nanomateriál súčasťou pevnej matrice, pokiaľ opotrebovanie, roztrhnutie, pranie, rozbitie a podobné bežné používanie výrobku nevedie k uvoľneniu voľných nanomateriálov.
Výrobky, na ktorých sa nanomateriál používa ako farbivo priamo na výrobku alebo na etiketách na výrobku vrátane novín, periodík, časopisov a obalov, ktoré nie sú farbené v hmote alebo inak.
Textílie, v ktorých sa nanomateriál používa ako farba alebo farbivo.
Farby, prostriedky na ochranu dreva, lepidlá a plnidlá obsahujúce pigment na nanoúrovni, kde sa pigment pridáva výlučne na účely farbenia zmesi.
Výrobky z gumy alebo gumové časti výrobkov, ktoré obsahujú nanomateriály sadzu alebo oxid kremičitý.
Zmesi a výrobky vyrábané alebo dovážané jednotlivcami na ich vlastné nekomerčné použitie.

Informácie o spoločnosti
Informácie o výrobku (vrátane názvu, množstva, profesionálneho použitia, aplikácií)
Informácie o nanomateriáli (vrátane stavu registrácie podľa nariadenia REACH)
Chemické informácie o nanomateriáli (vrátane čísla CAS/EÚ a chemického vzorca)

30. august
(od roku 2015)
NÓRSKO:
Register výrobkov - Nariadenie o povinnom ohlasovaní chemických látok do vnútroštátneho registra výrobkov  

Všeobecná požiadavka na všetkých výrobcov a dovozcov, aby podávali správy o chemických látkach, ktoré sú klasifikované podľa článku 3 nariadenia CLP a ktoré sa uvádzajú na trh v množstve 100 kg alebo viac ročne. Ak chemická látka obsahuje nanomateriály, malo by sa to v ohlásení uviesť.

Uplatňuje sa odporúčanie EÚ o nanomateriáloch. 
Výrobky, ktoré nie sú chemikáliami
Neklasifikované chemické látky
Chemické látky dovážané alebo vyrábané v množstve menej ako 100 kg ročne
Určité chemické látky, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa nariadení:
Lieky
Zdravotnícke pomôcky (ktoré zahŕňajú určité dezinfekčné prostriedky)
Kozmetické výrobky
Prípravky na ochranu rastlín
Odpad
Potraviny
Krmivo
Mali by sa uviesť informácie, ktoré výrobca už pozná. Okrem toho by sa mala uviesť aj funkcia nanomateriálu. Povinné od
marca 2013
ŠVÉDSKO:
Register výrobkov
Výrobcovia a dovozcovia bežných chemických látok a biocídnych výrobkov, ktoré obsahujú nanomateriály v množstve viac ako 100 kg na výrobok za rok, a ktoré sa uvádzajú na švédsky trh. Chemické látky používané súkromnými osobami na voľnočasové aktivity v množstve menej ako 100 kg za rok. Informácie o nanomateriáli (vrátane fyzikálno-chemických údajov) a dostupné informácie o (eko)toxikologických vlastnostiach.
Ak takéto informácie nie je možné poskytnúť, žiadateľ by mal vysvetliť dôvod.
V prípade pigmentov je potrebné uviesť len to, že materiál je pigment bez uvedenia akýchkoľvek ďalších číselných údajov.
Nadobudnutie účinnosti
1. januára 2018

Odkaz: Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS) 2017:7