OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) logo

Organizácia OECD má dlhotrvajúci program týkajúci sa hospodárenia s chemikáliami a zohráva kľúčovú úlohu pri harmonizácii regulačných metód testovania a hodnotenia nebezpečnosti chemikálií. Hlavnými nástrojmi týchto procesov sú medzinárodne schválené usmernenia na vykonávanie testov a zásady správnej laboratórnej praxe (DLP).

Spolu dali vznik podmienkam, v rámci ktorých orgány v krajinách dodržiavajúcich zásadu vzájomného uznávania údajov (MAD) uznávajú testy vykonané podľa usmernení OECD na vykonávanie testov. MAD je právne záväzný nástroj, ktorý umožňuje medzinárodné uznávanie informácií na účely regulačného hodnotenia bezpečnosti chemikálií. Tým sa podstatne znížili náklady na testovanie, ako aj počet zvierat potrebných na testovacie účely.

V súčasnosti už v industrializovaných krajinách na celom svete veľká časť právnych predpisov v oblasti chemikálií vychádza z výsledkov programu OECD pre chemikálie. Platí to aj pre hodnotenie nebezpečnosti nanomateriálov. V odporúčaní OECD z roku 2013 o testovaní bezpečnosti a hodnotení vyrábaných nanomateriálov sa uvádza, že existujúce medzinárodné a vnútroštátne chemické regulačné rámce sú vhodným prostriedkom na riadenie rizík spojených s vyrobenými nanomateriálmi. Zároveň však poznamenáva, že tieto rámce i ďalšie systémy riadenia môže byť nutné upraviť tak, aby zohľadňovali osobitné vlastnosti vyrobených nanomateriálov.

Organizácia OECD v roku 2006 zriadila pracovnú skupinu pre vyrobené nanomateriály (WPMN), v ktorej sa diskutuje o hodnotení nebezpečnosti a rizík nanomateriálov. Hlavným výstupom je zatiaľ posúdenie možností využitia existujúcich usmernení OECD na vykonávanie testov na 11 bežne používaných nanomateriálov. V rámci projektu sa vyvinulo značné úsilie, pričom v jeho priebehu vzniklo viac než 700 štúdií. Výsledky publikovala organizácia OECD v roku 2015.