Nariadenie

 

V EÚ sa na nanomateriály vzťahuje ten istý prísny regulačný rámec, ktorým sa zaručuje bezpečné používanie všetkých chemikálií a zmesí, t. j. nariadenia REACH a CLP. To znamená, že nebezpečné vlastnosti nanoštruktúr látok sa budú musieť posúdiť a bude potrebné zaistiť ich bezpečné používanie. Osobitné ustanovenia pre nanomateriály existujú aj v odvetvových právnych predpisoch zameraných napríklad na potraviny, biocídy a kozmetiku.

Na vymedzenie termínu nanomateriály Európska komisia poskytla odporúčanie založené výhradne na veľkosti jednotlivých častíc materiálu bez ohľadu na nebezpečnosť alebo riziko. Toto vymedzenie sa vzťahuje na prírodné, náhodné alebo vyrobené materiály a slúži ako základ pre realizáciu regulačných opatrení pre túto skupinu materiálov. V niektorých oblastiach legislatívy však právne povinnosti pre nanomateriály môžu vychádzať z odlišných vlastností v porovnaní s väčšími časticami.

Všetky látky v rámci rozsahu pôsobnosti nariadenia REACH musia byť registrované, aby sa mohli legálne vyrábať v EÚ alebo dovážať do EÚ. V závislosti od objemu umiestneného na trh, výrobcovia a/alebo dovozcovia musia v rámci svojej registrácie predložiť informácie týkajúce sa zdravia ľudí a environmentálnych vplyvov, ako aj nebezpečných nanoštruktúr – odhad expozície počas životného cyklu.

Rovnaké povinnosti platia pre nanomateriály. Keď majú látky nebezpečné vlastnosti, podľa nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení (CLP) sa vyžaduje, aby ich oznámili agentúre ECHA a aby boli označené a zabalené tak, aby látky bolo možné bezpečne používať.

Spoločnosti by mali vo svojej registrácii podľa nariadenia REACH poskytovať transparentné informácie jasne preukazujúce, ako sa rieši bezpečnosť nanoštruktúr vrátane opatrení, ktoré sú potrebné na primeranú kontrolu potenciálneho rizika. V usmerňovacích dokumentoch agentúry ECHA sa poskytuje ďalšia podpora spoločnostiam týkajúca sa toho, ako sa majú identifikovať a oznamovať vlastnosti ich nanoštruktúr.

Okrem nariadení REACH a CLP existujú v EÚ pre osobitné skupiny výrobkov aj odvetvové právne predpisy. Vzťahujú sa napríklad na biocídy, prípravky na ochranu rastlín, kozmetické výrobky, lieky, hračky, potraviny a elektroniku.

Právne predpisy na ochranu životného prostredia, pracovníkov a spotrebiteľov sa spravidla uplatňujú v EÚ prostredníctvom smerníc. Ak nanomateriály predstavujú riziko pre životné prostredie, pracovníkov alebo spotrebiteľov, všeobecné pravidlá stanovené v právnych predpisoch platia pre nanomateriály rovnako ako pre iné formy látky. Je to napríklad rámcová smernica o vode, smernica o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci a smernica o bezpečnosti hračiek.