Strategic Approach to International Chemicals Management

Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) logo

SAICM je politický rámec na podporu správneho hospodárenia s chemikáliami na celosvetovej úrovni. Je úzko prepojený s cieľmi dohodnutými na Svetovom samite o udržateľnom rozvoji (WSSD), ktorý sa konal roku 2002 v Johannesburgu .

Jeden z týchto cieľov sa týka priamo chemikálií. Uvádza sa v ňom: „do roku 2020 by sa všetky chemikálie mali vyrábať a používať spôsobom, ktorý výrazne znižuje ich negatívny vplyv na ľudí a životné prostredie“.

Prostredníctvom SAICM sa dosiahla dohoda o „globálnom akčnom pláne“, ktorý predstavuje stratégiu na dosiahnutie cieľov WSSD. Tento plán obsahuje aj opatrenia týkajúce sa nanomateriálov, napríklad olova vo farbách, endokrinných disruptorov a pesticídov. V rámci SAICM boli nanotechnológie a vyrobené nanomateriály identifikované ako vznikajúci politický problém.