Reports

Vedecké správy

 

Štúdia o platných nástrojoch na modelovanie in silico a prístupoch krížového porovnania vrátane vypracovania prípadových štúdií o krížovom porovnaní pre konkrétne nanomateriály, resp. typy nanomateriálov

Cieľom tejto štúdie bola komplexná analýza dostupných výpočtových modelov a in silico metód a nástrojov na hodnotenie nebezpečnosti a rizík nanomateriálov prostredníctvom systematického prehľadu literatúry, rozhovorov s odborníkmi v tejto oblasti a vypracovania príslušných prípadových štúdií.

Štúdiu zadalo Monitorovacie stredisko Európskej únie pre nanomateriály (EUON). Stredisko EUON prevádzkuje a spravuje agentúra ECHA a financuje ho Európska komisia.

Štúdiu uskutočnila spoločnosť NovaMechanics Ltd., Nikózia (Cyprus). 

Uverejnené: október 2023

 

Alternatívne metódy špecifické pre nanomateriály pri posudzovaní nebezpečnosti/bezpečnosti pre človeka podľa rôznych právnych predpisov EÚ vzhľadom na už zavedené zákazy testovania kozmetických výrobkov a ich zložiek na zvieratách

Účelom štúdie bolo vykonať komplexný prehľad literatúry o metodikách novej koncepcie špecifických pre nanomateriály (NAM) pri hodnotení bezpečnosti pre človeka a pripraviť prehľad dostupných NAM identifikujúcich schválené metodiky, tie, ktoré sú v súčasnosti v procese validácie, a najsľubnejšie metódy na overenie testovania nanomateriálov.

Štúdiu zadalo Monitorovacie stredisko Európskej únie pre nanomateriály (EUON). Stredisko EUON prevádzkuje a spravuje agentúra ECHA a financuje ju Európska komisia.

Štúdiu uskutočnila spoločnosť QSAR Lab Ltd., Gdańsk (Poľsko).

Uverejnené: august 2023

 

Štúdia o (bio)degradácii, perzistencii a bezpečnosti nanomateriálov už od štádia návrhu

Prostredníctvom rozsiahleho preskúmania literatúry, ktoré dopĺňajú príslušné prieskumy od príslušných odborníkov a OECD, štúdia poskytuje informácie o najnovších poznatkoch, existujúcich nedostatkoch a potrebách výskumu v oblasti (bio)degradácie a perzistencie nanomateriálov a ich príslušných organických povlakov. Skúma sa v nej aj súčasný stav technológií na zaistenie bezpečnosti nanomateriálov už od štádia návrhu.

Štúdiu zadalo Monitorovacie stredisko Európskej únie pre nanomateriály (EUON). Stredisko EUON prevádzkuje a spravuje agentúra ECHA a financuje ho Európska komisia.

Štúdiu uskutočnila spoločnosť NovaMechanics Ltd., Nikózia (Cyprus). 

Uverejnené: december 2022

 

Posúdenie potenciálneho vplyvu grafénu, oxidu grafénu a iných 2D materiálov na zdravie a životné prostredie

Prostredníctvom systematického preskúmania literatúry sa v štúdii posudzuje potenciálny vplyv grafénu, oxidu grafénu a iných 2D materiálov na zdravie a životné prostredie.

Štúdiu „Posúdenie potenciálneho vplyvu grafénu, oxidu grafénu a iných 2D materiálov na zdravie a životné prostredie“ zadalo Monitorovacie stredisko Európskej únie pre nanomateriály (EUON).

Monitorovacie stredisko EUON poskytuje informácie o existujúcich nanomateriáloch na trhu EÚ, prevádzkuje a spravuje ho agentúra ECHA a financuje ho Európska komisia.

Štúdiu uskutočnila spoločnosť Innovamol Consulting Srl, Modena (Taliansko). 

Uverejnené: december 2022

 

Štúdia trhu EÚ s nanomateriálmi vrátane látok, použití, objemov a kľúčových subjektov

V roku 2021 zadalo Monitorovacie stredisko Európskej únie pre nanomateriály (EUON) vypracovanie štúdie o trhu Európskej únie s nanomateriálmi, ktorú vypracovala spoločnosť NovaMechanics Ltd.

Štúdia obsahuje zoznam nanomateriálov, ktoré sú v súčasnosti na trhu, a identifikuje kľúčové subjekty na trhu. Takisto predpovedá rast na európskom trhu s nanomateriálmi počas obdobia rokov 2021 – 2025. Keďže štúdia sa uskutočnila pred krízou spôsobenou vojnou na Ukrajine, jej vplyv na výsledky štúdie nie je známy. 

Stredisko EUON prevádzkuje a spravuje agentúra ECHA a financuje ho Európska komisia.

Štúdiu uskutočnila spoločnosť NovaMechanics Ltd., Nikózia (Cyprus). 

Uverejnené: november 2022

 

Štúdia o životnom cykle výrobkov, recyklácii odpadu a obehovom hospodárstve v prípade nanomateriálov

Správu s názvom „Štúdia o životnom cykle výrobkov, recyklácii odpadu a obehovom hospodárstve pre nanomateriály)“ zadalo Monitorovacie stredisko Európskej únie pre nanomateriály (EUON), ktoré prevádzkuje a spravuje agentúra ECHA. EUON poskytuje informácie o existujúcich nanomateriáloch na trhu EÚ. Financuje ho Európska komisia. Štúdiu vypracovala spoločnosť RPA Europe. 

Uverejnené: november 2021

 

Pochopenie vnímania nanomateriálov a ich bezpečnosti v EÚ verejnosťou

Táto štúdia skúma vnímanie vyrobených nanomateriálov ako skupiny a ich používanie v rôznych spotrebných výrobkoch spolu s nákupnými zvyklosťami, dôverou v orgány, uprednostňovanými zdrojmi informácií a požiadavkami na označovanie u širokej verejnosti v piatich európskych krajinách – Rakúsku, Bulharsku, Fínsku, Francúzsku a Poľsku. 

Uverejnené: november 2020

 

Kritický prehľad faktorov určujúcich dermálnu absorpciu nanomateriálov a dostupných nástrojov na hodnotenie dermálnej absorpcie

V štúdii sa zhromaždili, vyhodnotili a zhrnuli dostupné poznatky o prenikaní kožou a absorpcii nanomateriálov používaných v spotrebiteľských výrobkoch a v pracovnom prostredí. Zahŕňala experimentálne údaje vrátane štúdií in vivo a ex vivo. Skúmal sa aj vplyv toho, či je koža poškodená alebo naopak neporušená, a vplyv rôznych experimentálnych usporiadaní a metód. Analyzovali sa aj vlastnosti nanomateriálov vrátane veľkosti častíc a povrchového náboja. Štúdia sa zamerala na materiály s nízkou mierou rozpúšťania.

Uverejnené: máj 2020

 

Kritické preskúmanie štúdií reprodukčnej a vývojovej toxicity nanomateriálov.

V rámci tejto štúdie sa vykonalo kritické preskúmanie súčasných poznatkov zo štúdií o testovaní vyrábaných nanomateriálov z hľadiska reprodukčnej a vývojovej toxicity. Identifikovali sa príslušné databázy literatúry a príslušné pojmy na vyhľadávanie a uskutočnilo sa vyhľadávanie v rámci literatúry s cieľom identifikovať publikácie s údajmi in vivo, v ktorých sa skúšali vyrobené nanomateriály na účely reprodukčnej a vývojovej toxicity s použitím cesty expozície, ktorá je relevantná pre expozíciu človeka.

Uverejnené: apríl 2020

 

Štúdia súčasného stavu trhu s tzv. nanomateriálmi novej generácie

V tejto štúdii sa uvádza analýza definícií tzv. nanomateriálov novej generácie, uvedených v literatúre, a navrhujú sa niektoré spresnenia na vytvorenie zoznamu nanomateriálov druhej a vyššej generácie, ktoré sú na trhu alebo ktorých uvedenie na trh sa očakáva v nasledujúcich piatich rokoch. Posudzuje vhodnosť pojmov „látka“, „zmes“ a „výrobok“ podľa nariadení REACH a CLP a charakterizačné a identifikačné parametre zahrnuté v zmenených prílohách k nariadeniu REACH, pokiaľ ide o nanomateriály novej generácie.

Uverejnené: september 2019

 

Štúdia literatúry o používaní a rizikách nanomateriálov vo forme pigmentov v Európskej únii

Správa sa zaoberá bezpečným používaním pigmentov nanoveľkosti, keď ich používajú profesionáli, pracovníci alebo spotrebitelia. Rozsiahle rešerše literatúry v kombinácii s analýzami údajov z národných súpisov nanomateriálov sa uskutočnili s cieľom zachytiť súčasný stav. V správe sa uvádza zoznam pigmentov v nanorozmeroch, ktoré sú v súčasnosti identifikované na trhu EÚ, a diskutuje sa o potenciálnych rizikách vyplývajúcich z ich používania vo farbách, náteroch, tonerových kazetách do tlačiarní, výrobkoch pre osobnú starostlivosť, tetovaniach, ako aj o ďalších možných spôsoboch použitia nanopigmentov.

Uverejnené: september 2018

 

Kritické posúdenie relevantnosti a spoľahlivosti zdrojov údajov, metód, parametrov a určujúcich faktorov na vypracovanie štúdií trhu, zameraných na vyrábané nanomateriály na trhu EÚ

V správe sa uvádzajú výsledky kritického preskúmania relevantnosti a spoľahlivosti zdrojov údajov, metód, parametrov a určujúcich faktorov na účely vypracovania štúdií trhu, zameraných na vyrábané nanomateriály na trhu EÚ. Slúži ako základ pre uskutočňovanie a vypracúvanie nových štúdií o nanomateriáliách na trhu EÚ. Začína analýzou zdrojov údajov, metód a parametrov, ktoré sa už používajú na takéto štúdie trhu, a identifikuje, navrhuje a analyzuje ďalšiu optimálnu kombináciu týchto zdrojov údajov, metód, parametrov a určujúcich faktorov.

Uverejnené: júl 2018

Administratívne správy

 

Následné hodnotenie Monitorovacieho strediska Európskej únie pre nanomateriály (EUON)

V následnom hodnotení sa posudzuje monitorovacie stredisko z hľadiska jeho efektivity, súdržnosti, pridanej hodnoty EÚ a užitočnosti s cieľom pochopiť, do akej miery plní svoje hlavné ciele a aká je jeho pridaná hodnota pre zainteresované strany, potenciálne nedostatky, ktoré treba riešiť, ako aj faktory úspechu.

Uverejnené: júl 2019