Nanomateriály sú chemické látky

Častice na nanometrickej úrovni môžu byť vyrobené z rôznych látok, ako napríklad uhlík, kovy, oxidy kovov, ale aj polyméry. Presný údaj o tom, koľko nanomateriálov je v súčasnosti na trhu, sa ťažko dá poskytnúť a ešte náročnejší je odhad, o koľko viac je ich možné vyrobiť v laboratórnych podmienkach.

Podľa nariadenia REACH právna povinnosť výrobcov a dovozcov registrovať a preukázať bezpečné použitie platí aj pre látky s nanoštruktúrou. Na druhej strane len niektoré nariadenia EÚ obsahujú explicitné právne požiadavky týkajúce sa nanomateriálov, ako napr. nariadenie o kozmetických výrobkoch a nariadenie o nových potravinách. Keďže nariadenie REACH neobsahuje explicitné ustanovenia týkajúce sa nanomateriálov, zaznamenaných bolo len niekoľko registrácií obsahujúcich informácie týkajúce nanoštruktúr.

Nedostatok konkrétnych ustanovení však zároveň nebráni aktívnym spoločnostiam transparentne podávať správy o nanoštruktúrach látky, na ktorú sa vzťahujú registrácie. Podávanie správ týkajúcich sa nanoštruktúr je možné od roku 2010, keď bolo zavedené dobrovoľné zaškrtávacie políčko v aplikácii IUCLID.

Ďalšie informácie o tých látkach, kde bolo zaškrtnuté dobrovoľné políčko, alebo kde existujú iné náznaky informácií týkajúcich sa nanoforiem, sa uvádzajú na tomto odkaze, ktorý vás nasmeruje na webovú stránku agentúry ECHA pre šírenie informácií. 

Ďalšie informácie o registrovaných látkach, ktoré obsahujú nanomateriály:

Registrujúci sa podľa nariadenia REACH sa môžu rozhodnúť poskytnúť ECHA informácie o nanomateriáloch uvedením prítomnosti nanomateriálnej formy v zložení látky uvedením, že fyzický stav látky je nanomateriál, alebo poskytnutím konkrétnych štúdií o nanomateriáli v zázname o štúdii sledovaného parametra.

Nariadenie REACH je všeobecným nariadením pre chemikálie, a preto spôsob, akým sú v nariadení REACH vymedzené chemické látky, má oveľa širší význam, keďže jeho koncepty sa premietajú aj v iných právnych predpisoch:

'Látka je chemický prvok a jeho zlúčeniny v prírodnom stave alebo získané akýmkoľvek výrobným postupom vrátane všetkých prísad potrebných na udržanie ich stability a všetkých nečistôt pochádzajúcich z použitého postupu, ktorá však nezahŕňa žiadne rozpúšťadlá, ktoré možno oddeliť bez ovplyvnenia stability látky alebo zmeny jej zloženia'

Potrebné je uviesť, že mnohé nanomateriály sa vyskytujú prirodzene a nemusia preto spadať pod existujúce právne predpisy týkajúce sa chemikálií, ktoré sú zamerané na vyrobené látky, ako napr. nariadenie REACH, pokiaľ nie sú zámerne akýmkoľvek spôsobom chemicky modifikované. Ďalšie nanomateriály sa tvoria ako vedľajšie produkty, napríklad z fosílnych palív spaľovaním napr. z dieselových motorov. Takéto častice však spadajú pod rôzne environmentálne nariadenia, ako napr. nariadenia týkajúce sa ochrany kvality okolitého ovzdušia.

 

Existuje ešte oveľa viac nanomateriálov?

Odhady skutočného počtu látok – nanomateriálov na trhu EÚ kolíšu.

Pravdepodobne na trhu existuje viac látok s nanoštruktúrou než tie, ktoré sú v súčasnosti registrované podľa nariadenia REACH. Dôvodov pre túto skutočnosť je viac, napríklad:

  • Regulačná neistota: aj keď sa termín „látka“ vzťahuje na nanomateriály, ako aj rozsah pôsobnosti nariadenia REACH, v nariadení sa nanomateriály výslovne neuvádzajú a ani explicitné požiadavky. Niektorí výrobcovia/dovozcovia si túto skutočnosť môžu vysvetľovať tak, že nemajú žiadnu povinnosť poskytovať informácie o nanoštruktúrach v ich registračnej dokumentácii. Európska komisia v súčasnosti pripravuje zmenu príloh k nariadeniu REACH s cieľom explicitne uviesť požiadavky pre látky s nanoštruktúrou.
  • Náročnosť merania: aj keď pojem nanomateriál je jednoduchý, meranie, či ide o látku s nanoštruktúrou často však nebýva jednoduché. Potrebné sú na to presné a niekedy aj drahé prístroje a preto bez explicitných právnych požiadaviek na vykonanie testu sa výrobcovia/dovozcovia môžu rozhodnúť, že ho nevykonajú.
  • Nízke objemy: niektoré látky s nanoštruktúrou môžu byť na trhu v takých nízkych objemoch, v prípade ktorých sa nevyžaduje registrácia podľa nariadenia REACH. Termín na registráciu chemikálií s nízkym objemom (1 – 100 ton ročne) je 31. mája 2018.

Mnohé dôvody by mohli existovať pre nízky počet registrovaných látok s nanofoštruktúrou. Takisto je možné, že existujú viaceré registrované látky vyrobené alebo uvedené na trh ako nanomateriály, v prípade ktorých sa spoločnosti rozhodli neuviesť explicitne v registračnej dokumentácii informácie týkajúce sa nanoštruktúry.

Keď sa však regulačné záležitosti vyriešia, očakáva sa nárast dostupných informácií o nanoštruktúrach zhromaždených na základe uplatňovania nariadenia REACH.