Saugaus nanomedžiagų naudojimo užtikrinimas darbo vietoje

Nanomedžiagų poveikis priklauso nuo proceso, naudojamų techninių kontrolės priemonių  ir, jei jų nepakanka, asmeninės apsaugos priemonių naudojimo. Darbdaviai privalo kuo labiau sumažinti pavojingų cheminių medžiagų poveikį, kad jis pasiektų darbuotojams nekenksmingą lygį.

Atrodo, kad dažniausiai nanomedžiagų poveikis pasireiškia jas įkvėpus,  todėl darbo vietoje reikėtų kuo labiau sumažinti bet kokių nanomedžiagų atsiradimą ore. Tai galima padaryti naudojant uždarą darbo aplinkos sistemą ir drėgnus procesus. Reikėtų kuo labiau vengti dulkes sukeliančių procesų, pvz., šlifavimo ir trynimo.

Jei nanodalelės atsiranda darbo vietos ore, reikia įrengti tinkamą vėdinimo sistemą. Kraštutiniu atveju darbuotojai gali būti išmokomi naudotis kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis, apsauginiais drabužiais, pirštinėmis ir apsauginiais akiniais.

Reikėtų pažymėti, kad, atliekant techninės priežiūros darbus, įprasto proceso metu taikomos rizikos valdymo priemonės, pvz., uždaros sistemos, paprastai yra laikinai atjungiamos. Todėl šios rūšies procesams gali prireikti taikyti papildomos rizikos valdymo priemones.

Savarankiškai dirbantys specialistai gali neturėti galimybės taikyti tokias griežtas kontrolės priemones savo darbe, palyginti su pramoninėje aplinkoje dirbančiais darbuotojais.

 

Saugos duomenų lapai (SDS)

Pagal REACH reglamentą saugos duomenų lapas (SDS) turi būti pridedamas prie kiekvienos tiekiamos pavojingos cheminės medžiagos. Saugos duomenų lapuose pateikiama naudinga informacija apie chemines medžiagas, aprašomi cheminės medžiagos keliami pavojai ir pateikiama informacija apie tvarkymą, laikymą ir skubias pagalbos priemones įvykus nelaimingam atsitikimui. Pagal REACH reglamentą reikalaujama, kad pavojingų cheminių medžiagų naudotojai vadovautųsi prie SDS pridėtuose poveikio scenarijuose, jei tokių yra, pateiktomis rekomendacijomis dėl rizikos valdymo priemonių.

 

Tam tikroms nanomedžiagoms taikomos nacionalinės ribinės vertės darbo aplinkoje

Ribinės vertės darbo aplinkoje (OEL), kurios taikomos pavojingoms cheminėms medžiagoms, yra svarbi informacija atliekant, be kita ko, nanomedžiagų rizikos vertinimą ir valdymą.

Poveikio riba – tai cheminės medžiagos koncentracija (milijoninės dalys (ppm) arba miligramai kubiniame metre (mg/m3)) darbo vietos ore, kuriuo dauguma žmonių gali kvėpuoti nepatirdami neigiamo poveikio. Tačiau OEL nereikėtų vertinti kaip griežtos skiriamosios linijos tarp saugaus ir nesaugaus poveikio.

Šiuo metu nėra jokių ES lygmeniu nustatytų nanomedžiagoms taikomų OEL; iš esmės taip yra dėl to, kad vis dar trūksta informacijos, kuria remiantis būtų galima nustatyti tokias ribas. Apskritai ES lygmens OEL nustatyti tik dėl kelių šiuo metu darbo vietoje naudojamų cheminių medžiagų. Šios privalomos ir (arba) orientacinės ribinės vertės nustatytos ES direktyvose.

Dauguma valstybių narių yra nustačiusios savo nacionalines OEL, kurios taikomos ir nanomedžiagoms. Šių nacionalinių ribų turi būti vienodai paisoma ir bet kuris darbdavys privalo užtikrinti, kad poveikis jų darbuotojams neviršytų šių OEL.