Nanomedžiagos apibrėžtis

Europos Sąjungoje nanomedžiagoms taikomi vienodi reglamentai, kuriais užtikrinamas saugus visų cheminių medžiagų ir mišinių naudojimas. Tai reiškia poreikį įvertinti cheminių medžiagų nanoformų pavojingąsias savybes, siekiant užtikrinti jų saugų naudojimą.

Standartinė ir visuotinai priimta apibrėžtis padeda reguliavimo institucijoms nustatyti ir imtis sprendimų dėl šių medžiagų.

Europos Komisija yra priėmusi rekomendaciją dėl nanomedžiagos apibrėžties.

Rekomendacijoje nanomedžiaga apibrėžiama kaip:

gamtinė, šalutinė arba dirbtinė medžiaga, kurioje yra nesusietųjų dalelių, dalelių agregatų arba aglomeratų ir kurios dalelių dydžio skirstinyje yra 50 proc. arba daugiau dalelių, kurių vienas arba keli išorės matmenys yra 1–100 nm.

Konkrečiais atvejais, rūpinantis aplinka, sveikata, sauga arba konkurencingumu, dalelių dydžio skirstinio 50 proc. slenkstį galima pakeisti 1–50 proc. slenksčiu.

Taikant nukrypti leidžiančią nuostatą, fulerenai, grafeno dribsniai ir vienasieniai anglies nanovamzdeliai, kurių vienas arba keli išorės matmenys mažesni kaip 1 nm, turi būti laikomi nanomedžiagomis.

šiomis aplinkybėmis „nesusietosios dalelės“ reiškia dirbtines daleles. Dalelių agregatai – tai tvirtai susietos arba sulydytos dalelės, o aglomeratas – silpnai susietų dalelių rinkinys arba agregatai, kurių išorės paviršiaus plotas apytiksliai lygus pavienių komponentų paviršiaus plotų sumai. Agregatai ir aglomeratai atsiranda dėl dalelių sąveikos su jas supančia aplinka, pvz., organine medžiaga.

 

Skirtingas požiūris, skirtingos apibrėžtys

įvairios ES agentūros ir įstaigos naudojo Komisijos apibrėžtį ir patikslino ją, kad būtų patenkinti konkretūs reguliavimo poreikiai.

štai keletas pavyzdžių:  

  • Biocidinių produktų reglamente apibrėžtis taikoma veikliosioms ir neveikliosioms medžiagoms ir apima konkrečias medžiagas, kurių išorės matmenys yra mažesni nei 1 nm, kartu išlaikant rekomenduojamą dydžio skirstinio ≥50 proc. slenkstį pagal apibrėžtį. Kadangi reglamente daug dėmesio skiriama parduodamų produktų poveikiui ir rizikai, jame pateiktoje nanomedžiagos apibrėžtyje aiškiai nurodyta, kad tais atvejais, kai nanomedžiagos naudojamos produkte, būtina atskirai įvertinti veikliųjų ir neveikliųjų medžiagų riziką žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai ir aplinkai.
  • REACH reglamente taikoma Europos Komisijos apibrėžtis, tačiau vietoje nanomedžiagos sąvokos vartojama nanoformų sąvoka. Reglamente vadovaujamasi principu „viena cheminė medžiaga – viena registracija“, pagal kurį visos cheminės medžiagos nanomedžiagos turi būti registruojamos kartu. Kadangi savybės, pvz., kiekvienos nanomedžiagos dydis ir forma, turi įtakos jų pavojingumo potencialui, reikia atlikti atskirą visų cheminės medžiagos formų vertinimą. Nanoformos sąvoka buvo nustatyta siekiant paaiškinti, kad visos cheminės medžiagos nanomedžiagos variacijos turi būti vertinamos atskirai.
  • Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) nagrinėja tik dirbtines nanomedžiagas, nepaisant jų dydžio skirstinio, nes ji taiko Maisto ir pašarų priedų reglamentą, pagal kurį nanomedžiagos į gaminius visada dedamos sąmoningai.