Activități internaționale

 

A hand holding a globePotențialele riscuri ale nanomaterialelor sunt pe ordinea de zi a discuțiilor internaționale de mai mult de un deceniu. În același timp, avantajele pentru societate ale soluțiilor oferite de nanotehnologie prezintă un interes egal pentru cercetători și pentru factorii de decizie politică.

Dezbaterea mondială privind siguranța nanomaterialelor se desfășoară în mai multe foruri internaționale: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Organizația Națiunilor Unite (ONU), toate acestea contribuind la dezvoltarea cunoștințelor privind aceste materiale.

Aceasta se axează pe modul în care nanomaterialele pot fi utilizate și manipulate în condiții de siguranță astfel încât avantajele nanotehnologiei să poată fi valorificate.

 

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)

OCDE are un program de lungă durată de gestionare a produselor chimice și are un rol foarte important în armonizarea metodelor de reglementare privind testarea și evaluarea pericolelor produselor chimice. Principalele mijloace sunt orientările privind testarea convenite la nivel internațional și principiile de bună practică de laborator (BPL).

Împreună, ele au creat condițiile pentru ca un test desfășurat în conformitate cu orientările de testare OCDE să fie recunoscut de către autoritățile din țările care aderă la acceptarea reciprocă a datelor (MAD). MAD este un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic, care facilitează acceptarea internațională a informațiilor pentru evaluarea de reglementare a siguranței produselor chimice. S-au redus astfel semnificativ costurile de testare și s-a limitat numărul de animale necesare pentru testare.

În prezent, o mare parte din legislația privind produsele chimice în țările industrializate din întreaga lume are la bază rezultatele Programului de evaluare a produselor chimice al OCDE. Acest lucru este valabil, de asemenea, pentru evaluarea pericolelor nanomaterialelor. Recomandarea Consiliului OCDE din 2013 privind Testarea și Evaluarea Siguranței Nanomaterialelor Fabricate afirmă că reglementările chimice naționale și internaționale existente sunt adecvate pentru gestionarea riscurilor asociate cu nanomaterialele fabricate. Cu toate acestea, se remarcă, de asemenea, că este posibil ca aceste cadre și alte sisteme de gestionare să necesite în continuare adaptări pentru a ține seama de proprietățile specifice ale nanomaterialelor fabricate.

În 2006, OCDE a instituit Grupul de lucru privind nanomaterialele fabricate (WPMN) pentru a facilita discuțiile despre evaluarea riscurilor și a pericolelor asociate nanomaterialelor. Până în prezent, rezultatul principal constă într-o evaluare a modului în care pot fi aplicate orientările existente ale OCDE privind testarea la 11 nanomateriale utilizate în mod frecvent. S-au depus eforturi considerabile în acest proiect și peste 700 de studii au fost generate pe durata desfășurării acestuia. Rezultatele au fost publicate de OCDE în cursul anului 2015.

 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS)

OMS analizează riscul produselor chimice pentru populație la nivel mondial. Pentru nanomateriale, OMS s-a concentrat pe potențialele efecte ale expunerii lucrătorilor la nanomateriale.

OMS elaborează în prezent orientări privind „Protecția lucrătorilor împotriva potențialelor riscuri ale nanomaterialelor fabricate”. Aceste orientări urmăresc îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă a lucrătorilor potențial expuși la nanomateriale într-o gamă largă de medii de producție și sociale.

Orientările vor include elemente de evaluare și de gestionare a riscurilor și vor furniza recomandări pentru îmbunătățirea securității la locul de muncă și pentru protecția sănătății lucrătorilor care utilizează nanomateriale în toate țările, dar mai ales a celor din țările cu venituri reduse și medii.

 

Institutul Națiunilor Unite pentru Instruire și Cercetare (UNITAR) și Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP)

UNEP și UNITAR se axează pe consolidarea capacităților între țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare.

Împreună cu Programul interorganizațional pentru buna gestionare a produselor chimice (IOMC), în ultimii cinci ani au fost organizate mai multe ateliere regionale vizând sporirea cunoștințelor privind modul de realizare a evaluării și gestionării riscurilor privind aceste materiale la nivel național.

De asemenea, activitatea acestora a oferit țărilor oportunitatea de a contribui financiar la creșterea capacității țărilor în curs de dezvoltare de a gestiona aspectele legate de nanosecuritate.

 

Abordarea Strategică a Managementului Internațional al Chimicalelor (SAICM)

SAICM este un cadru de politică pentru promovarea bunei gestionări a produselor chimice la nivel mondial. Aceasta este strâns legată de obiectivele convenite de Summitul mondial privind dezvoltarea durabilă (WSSD) desfășurat la Johannesburg în 2002.

Unul dintre obiective vizează în mod direct produsele chimice. Acesta prevede: „Până în 2020, toate produsele chimice să fie produse și utilizate astfel încât să se reducă semnificativ impactul lor negativ asupra sănătății umane și asupra mediului.”

În cadrul SAICM, s-a ajuns la un acord sub forma unui „Plan de acțiune global” pentru a oferi o strategie în vederea realizării obiectivelor WSSD. De asemenea, acest plan include recomandări privind nanomaterialele, precum și, de exemplu, plumbul în vopsele, perturbatorii endocrini și pesticidele. SAICM a identificat nanotehnologiile și nanomaterialele fabricate drept o problemă emergentă de politică.

Categories Display