Attivitajiet internazzjonali

 

A hand holding a globeIr-riskji potenzjali tan-nanomaterjali ilhom fuq l-aġenda għal diskussjonijiet internazzjonali għal aktar minn deċennju. Fl-istess ħin, il-benefiċċji għas-soċjetà mis-soluzzjonijiet ipprovduti min-nanoteknoloġija kienu ta’ interess kemm għar-riċerkaturi kif ukoll għal dawk li jfasslu l-politika.

Id-dibattitu globali dwar is-sigurtà tan-nanomaterjali qed isir f’diversi fora internazzjonali: l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD), l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) u n-Nazzjonijiet Uniti (NU), kollha qed jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ għarfien dwar dawn il-materjali.

Il-fokus ewlieni huwa dwar kif in-nanomaterjali jistgħu jintużaw u jiġu mmaniġġjati b’mod sigur sabiex il-benefiċċji tan-nanoteknoloġija jkunu jistgħu jiġu implimentati.

 

OECD

L-OECD għandha programm fit-tul għall-immaniġġar ta’ sustanzi kimiċi u kellha rwol fundamentali x’taqdi fl-armonizzazzjoni ta’ metodi regolatorji għall-ittestjar u l-valutazzjoni ta’ perikli ta’ sustanzi kimiċi. Il-mezzi ewlenin għal dan kienu linji gwida tal-ittestjar li ntlaħaq ftehim dwarhom fuq livell internazzjonali u l-prinċipji ta’ Prattika Tajba tal-Laboratorju (GLP).

Flimkien, dawn ħolqu kondizzjonijiiet fejn test li jsir skont il-linji gwida tal-ittestjar tal-OECD jiġi rikonoxxut mill-awtoritajiet f’pajjiżi li jaderixxu għall-aċċettazzjoni reċiproka tad-data (MAD, mutual acceptance of data). MAD huwa strument vinkolanti li jiffaċilita l-aċċettazzjoni internazzjonali ta’ informazzjoni għall-valutazzjoni dwar is-sigurtà regolatorja ta’ sustanzi kimiċi. Dan naqqas ferm l-ispejjeż tal-ittestjar u llimita n-numru ta’ annimali meħtieġa għal skopijiet ta’ ttestjar.

Illum, ħafna mil-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi f’pajjiżi industrijalizzati madwar id-dinja hija msaħħa mir-riżultati tal-Programm dwar is-Sustanzi Kimiċi tal-OECD. Dan huwa minnu wkoll għall-istima tal-periklu tan-nanomaterjali. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsilll tal-OECD mill-2013 dwar l-Ittestjar tas-Sigurtà u l-Valutazzjoni ta’ Nanomaterjali Manifatturati tiddikjara li l-oqfsa regolatorji tas-sustanzi kimiċi internazzjonali u nazzjonali eżistenti huma xierqa għall-ġestjoni tar-riskji assoċjati man-nanomaterjali manifatturati. Madankollu, huwa nnutat ukoll li dawn l-oqfsa u sistemi ta’ ġestjoni oħrajn xorta jista’ jkollhom bżonn li jiġu adattati sabiex jikkunsidraw il-karatteristiċi speċifiċi tan-nanomaterjali manifatturati.

Fl-2006, l-OECD stabbilixxiet il-Grupp ta' Ħidma dwar in-Nanomaterjali Manifatturati (WPMN, Working Party on Manufactured Nanomaterials) sabiex tippermetti diskussjoni dwar il-valutazzjoni tar-riskju u l-istima tal-periklu tan-nanomaterjali. Ir-riżultat ewlieni s’issa kien valutazzjoni ta’ kif il-linji gwida tal-ittestjar tal-OECD eżistenti jistgħu jiġu applikati għal 11-il nanomaterjal li jintużaw b’mod komuni. Sar sforz kbir fil-proġett u matul il-kors tiegħu ġew iġġenerati ’l fuq minn 700 studju. Ir-riżultati ġew ippubblikati mill-OECD matul l-2015.

 

WHO

Il-WHO qed tħares lejn ir-riskju tas-sustanzi kimiċi għall-popolazzjonijiet f’livell globali. Għan-nanomaterjali, il-fokus tal-WHO huwa fuq l-effetti potenzjali tal-esponiment tan-nanomaterjal fuq il-ħaddiema.

Il-WHO qed tiżviluppa linji gwida dwar “Il-Protezzjoni tal-Ħaddiema minn Riskji Potenzjali ta’ Nanomaterjali Manifatturati”. Dawn il-linji gwida għandhom l-għan li jtejbu s-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali tal-ħaddiema li potenzjalment jiġu esposti għan-nanomaterjali f’medda wiesgħa ta’ ambjenti ta’ manifattura u soċjali.

Il-linji gwida se jinkorporaw elementi ta’ valutazzjoni tar-riskju u ġestjoni tar-riskji u se jipprovdu rakkomandazzjonijiet biex titjieb is-sigurtà okkupazzjonali u tiġi protetta s-saħħa tal-ħaddiema li jużaw in-nanomaterjali fil-pajjiżi kollha, iżda b’mod speċjali dawk f’pajjiżi bi dħul baxx u medju.

 

Istitut tan-Nazzjonijiet Uniti għat-Taħriġ u r-Riċerka (UNITAR) u Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent (UNEP)

UNEP u UNITAR għandhom fokus qawwi fuq il-bini tal-kapaċità bejn pajjiżi żviluppati u pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp.

Flimkien mal-Programm Inter-Organizzazzjoni għal Maniġġjar Tajjeb ta’ Sustanzi Kimiċi (IOMC, Inter-Organisation Programme for the Sound Management of Chemicals), matul l-aħħar ħames snin ġew organizzati diversi sessjonijiet ta’ ħidma reġjonali bl-għan li jżidu l-għarfien dwar kif issir valutazzjoni tar-riskju u ġestjoni tar-riskji fuq dawn il-materjali f’livell nazzjonali.

Ix-xogħol tagħhom ipprovda wkoll opportunità għall-pajjiżi biex jikkontribwixxu finanzjarjament biex iżidu l-kapaċità tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp biex ikunu jistgħu jimmaniġġjaw kwistjonijiet dwar is-sigurtà tan-nano.

 

Approċċ Strateġiku għall-Immaniġġar Internazzjonali ta’ Sustanzi Kimiċi (SAICM)

SAICM huwa qafas ta’ politika biex jippromwovi mmaniġġjar tajjeb ta’ sustanzi kimiċi f’livell globali. Dan huwa marbut mill-qrib mal-għanijiet li ntlaħaq ftehim dwarhom fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli (WSSD, World Summit on Sustainable Development) f’Johannesburg fl-2002.

Wieħed minn dawn l-għanijiet jindirizza s-sustanzi kimiċi direttament. Dan jiddikjara: “sal-2020, is-sustanzi kimiċi kollha għandhom jiġu prodotti u jintużaw b’mod li jnaqqas ferm l-impatt negattiv tagħhom fuq il-bnedmin u l-ambjent”.

Skont is-SAICM, intlaħaq ftehim dwar “Pjan ta’ Azzjoni Globali” sabiex jipprovdi strateġija biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ WSSD. Dan il-pjan fih ukoll azzjonijiet dwar in-nanomaterjali kif ukoll, pereżempju, ċomb fiż-żebgħa, interferenti endokrinali u pestiċidi. In-nanoteknoloġiji u n-nanomaterjali mmanifatturati ġew identifikati mis-SAICM bħala kwistjoni ta’ politika emerġenti.

Categories Display