Nanomaterjalide omaduste prognoosimine

Nanomaterjalide katsetamist ja lõppkokkuvõttes nende võimaliku ohtliku toime mõistmist saab kiirendada analoogmeetodiga. Selles kasutatakse teavet sarnaste lähteainete kohta, mille kohta on olemas andmed, millega saab prognoosida selliste sihtainete omadusi, mille kohta on koostatud vähe teavet või puudub teave üldse.

Analoogmeetodit saab REACH-määruse alusel kasutada üksikainete, sealhulgas nanomaterjalide korral, kuid seda saab kasutada ka aine- ja nanovormirühmade jaoks, et määrata nendes esinevaid suundumusi. Ainete rühmitamist ja analoogmeetodit õigesti kasutades saab vähendada katsetamist, sest iga sihtainet ei ole vaja katsetada eraldi.

 

Teabelünkade täitmine olemasolevate andmetega

Analoogmeetod on eriti kasulik regulatiivandmete koostamisel, et ametiasutustel oleks piisavalt teavet kemikaaliotsuste tegemisel ja nende ohutu kasutamise tagamisel.  

Rühmitada saab:  

  • aine eri nanovorme,
  • sama suurusvahemiku muid aineid,
  • potentsiaalselt aine eri vorme alates tavavormist kuni nanovormideni.

Algselt töötati rühmitamine välja kemikaalidele ja hiljem on seda kasutatud nanovormide jaoks.

 

Nanomaterjalide omaduste määratlemine

Nanomaterjale saab toota ja muuta, andes neile mitmesuguseid omadusi. See hõlmab suurust, kuju, kristalsust ja pinnatöötlust. Viimane tähendab nanomaterjali pindamist. Näiteks saab mõningaid mitmeseinalisi süsiniknanotorusid pinnata, et need kinnituksid elunditele ja vabastaksid ravimeid tõhusamalt.

 

Kemikaalide REACH-registreerimine analoogmeetodi abil

REACH-määruse kohaselt tuleb esitada andmed ainete kohta, mida toodetakse üle 1 tonni aastas. Nanovormide korral võib selle koguse saavutamine olla keerukas, sest nõue kehtib aine nano- ja muude vormide kogusele kokku, mitte igale nanovormile.

Sageli toodetakse nanovorme palju väiksemates kogustes, alates mõnest grammist kuni 100 kg-ni aastas, olenevalt kasutusalast ja turust.

Ettevõtted peavad oma kemikaalide REACH-registreerimisel põhjendama analoogmeetodi kasutamist. Selleks esitatakse teaduslikult põhjendatud selgitus, miks on nanovormide rühmitamine võimalik, koos kättesaadavate andmetega, näiteks lähte- ja sihtaine ohu või keskkonnas käitumise kohta.

 

Analoogmeetodi raamistike väljatöötamine

Viimasel aastakümnel on palju katsetatud, kas analoogmeetodit saab kasutada nanovormide korral ja mis teavet on vaja usaldusväärse analoogmeetodi jaoks.

ECHA ja OECD on avaldanud suunised analoogmeetodi kohaldamise raamistiku ja piiride kohta, et tagada samal ajal regulatiivne kehtivus ja vastuvõetavus.

Selliste teadusprojektidega nagu GRACIOUS on peamiselt tööstusele välja töötatud raamistik, kuidas kasutada analoogmeetodit REACH-määruse kohaselt, mis toetab ka kestlikku tootearendust.

Kuigi tehtud on palju, on vaja teha rohkem, et tugevdada eri nanovormide vahelise analoogmeetodi kehtivust ja tunnustamist.