Riiklikud aruandlussüsteemid

Mitu liikmesriiki on teinud riiklikke algatusi, et nõuda tööstuselt nanomaterjalide kohta rohkem teavet. Eri riikides on nõuete kohaldamisala erinev, samuti ettevõtetelt nõutav tegelik teave, erandid ja avalikkusele kättesaadav teave. Belgias, Prantsusmaal ja Taanis on nanomaterjalide kohta eraldi registrid ning Norra ja Rootsi on lisanud nanomaterjalide osa oma olemasolevatesse tooteregistritesse.

Prantsusmaa ja Belgia riiklikest loeteludest kogutud andmed on samuti lisatud Search for Nanomaterials (Nanomaterjalide otsingu) andmebaasi, et teavet oleks lihtsam otsida ja seostada REACH-määruse alusel kogutud aine- ja nanovormiteabega.

Lisateavet Euroopa riiklike nanomaterjaliregistrite ja nende loomise kohta leiate vaba juurdepääsuga raamatu “Nanoregisters in Europe” [EN] 21. peatükist “Particle Technology and Textiles: Review of Applications” [EN], mille autoriks on Abdelqader Sumrein.

Euroopa Komisjoni rahastatav EUON on rahastanud peatüki kättesaadavust laiemale üldsusele.

 

Riiklik algatus Registreerijad Peamised erandid Nõutav teave Teatamine
PRANTSUSMAA:
Teavituskava - Riiklik dekreet kohustusliku nanomaterjalidest teavitamise kohta

Tootjad, importijad ja levitajad, kes toodavad, impordivad või levitavad nanomaterjale sisaldavat ainet, segu või toodet koguses vähemalt 100 g aastas.

Kasutatud määratlus erineb ELi soovitusest ja on sõnastatud "kindlal eesmärgil valmistatud". 

Deklaratsioon kehtib kogu riigi territooriumil, v.a Uus-Kaledoonia, Prantsuse Polüneesia, Wallis ja Futuna ning Prantsuse Antarktilised ja Lõunaalad.

Juriidilise isiku imporditav või levitatav kogus on alla 100 g aastas aine kohta.

Ainet eraldi või segus või tootena (millest kavandatult eraldub seda ainet) müüakse otse tarbijatele (üldsusele). 

Ettevõtte teave
Nanomaterjali teave (sh füüsikalis-keemilised andmed) ja kättesaadav teave (öko)toksikoloogiliste omaduste kohta
Aastane kogus tonnides
Aine kasutusalad
Kutseliste kasutajate andmed

1. mai
(alates 2013. aastast)

BELGIA:
Register - Kuninga dekreet nanoosakestena toodetud ainete turuleviimise kohta

Tootjad ja importijad, kes viivad Belgia territooriumil Belgia turule nanomaterjale või nanomaterjale sisaldavaid segusid koguses >100 g aastas.

Levitajad, kes viivad Belgia territooriumil Belgia turule nanomaterjale või nanomaterjale sisaldavaid segusid koguses >100 g aastas ainult kutselistele kasutajatele (ettevõtted või isikud, kes ostavad ja kasutavad toodet oma majandustegevuse raames).

Määratlus põhineb ELi soovitusel, kuid teeb erandi looduslikult esinevatele, kemikaalivabadele muundatud ainetele.

Looduslikud, mittekeemiliselt muundatud ained.

Pigmendid, kui need viiakse turule segus, tootes või kompleksses objektis.

Ettevõtte ja kasutaja teave
Üldteave
Segu ja selle koostis
Aine keemiline nimetus ja valem
Kogus
Kasutusalad
Kutselised kasutajad

1. jaanuar
(alates 2015. aastast)
TAANI:
Tooteregister - Määrus nanomaterjale sisaldavate segude ja toodete registri kohta

Taani turul üldsusele müüdavate, nanomaterjale sisaldavate segude ja toodete tootjad või importijad.

Kasutatakse ELi soovitust nanomaterjalide kohta.

Toiduained ja toiduga kokkupuutuvad materjalid
Sööt
Ravimid
Meditsiiniseadmed
Kosmeetikatooted
Pestitsiidid
Jäätmed
Segud ja tooted, milles sisalduvad nanomaterjalid on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) IV või V lisas loetletud ained nanomõõtmetes.
Looduslikult esinevaid nanomaterjale sisaldavad segud ja tooted.
Tooted, milles nanomaterjalid on põhiaine osa, v.a kui toote kulumise, pesemise, purunemise või sarnase tavapärase kasutamise käigus eraldub vabu nanomaterjale.
Tooted, milles nanomaterjali kasutatakse tindina otse tootel või toote etikettidel, sh ajalehed, perioodikaväljaanded, ajakirjad, pakendid, mis ei ole tervikuna värvitud.
Tekstiilid, milles nanomaterjali kasutatakse tindina või tekstiili värvimiseks.
Värvid, puidukaitsevahendid, liimid ja täiteained, mis sisaldavad nanomõõtmetes pigmenti, mis on lisatud üksnes segu värvimiseks.
Kummitooted või toodete kummiosad, mis sisaldavad nanomaterjale tahma või ränidioksiidi.
Segud ja tooted, mida toodavad või impordivad üksikisikud enda tarbeks, mittekaubanduslikuks kasutamiseks.

Ettevõtte teave
Tooteteave (sh nimi, kogus, kutselised kasutusalad, taotlused)
Nanomaterjali teave (sh REACH-registreerimise staatus)
Nanomaterjali keemiline teave (sh CASi/ELi number ja keemiline valem)

30. august
(alates 2015. aastast)
NORRA:
Tooteregister - Määrus kemikaalide riiklikus tooteregistris kohustusliku deklareerimise kohta  

Üldnõue, et kõik tootjad ja importijad peavad teatama CLP-määruse artikli 3 kohaselt klassifitseeritud ja koguses vähemalt 100 kg aastas turule viidud kemikaalidest. Kui kemikaal sisaldab nanomaterjale, tuleb see deklaratsioonis ära märkida.

Kasutatakse ELi soovitust nanomaterjalide kohta. 
Tooted, mis ei ole kemikaalid
Klassifitseerimata kemikaalid
Kemikaalid, mida imporditakse või toodetakse koguses alla 100 kg aastas
Teatud kemikaalid, mis on vabastatud järgmiste määruste alusel:
Meditsiinitooted
Meditsiiniseadmed (sh teatavad desinfitseerimisvahendid)
Kosmeetikatooted
Taimekaitsevahendid
Jäätmed
Toiduained
Sööt
Esitada tuleb teave, mis on tootjale juba teada. Lisaks tuleks teatada nanomaterjali täidetav funktsioon. Kohustuslik alates märtsist 2013
ROOTSI:
Tooteregister
Tootjad ja importijad, kes toodavad või viivad Rootsis turule nanomaterjale sisaldavaid tavakemikaale ja biotsiide koguses vähemalt 100 kg toote kohta aastas. Kemikaalid, mida eraisik käitleb harrastuskeskkonnas koguses alla 100 kg aastas. Nanomaterjali teave (sh füüsikalis-keemilised andmed) ja kättesaadav teave (öko)toksikoloogiliste omaduste kohta.
Kui sellist teavet ei ole võimalik esitada, peaks taotleja selgitama selle põhjust.
Pigmentide korral tuleb üksnes märkida, et materjal on pigment, esitamata arvulist lisateavet.
Jõustus
1. jaanuaril 2018

Viide: Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS) 2017:7