ECHA REACH- ja CLP-määruse kohane tegevus seoses nanomaterjalidega

Et REACH- ja CLP-määrus hõlmavad nanomaterjale, peavad tööstus ja ametiasutused suutma täita oma kohustusi ning täitma oma ülesandeid nanovormide nagu iga teisegi ainevormi korral mitmesugustes REACH-menetlustes (nt registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine) ja CLP-menetlustes (nt klassifitseerimine ja märgistamine).

Selle võimaldamiseks on ECHA teinud tihedat koostööd peamiste ELi ja rahvusvaheliste reguleerivate asutustega, et suurendada piisavat teaduslikku ja regulatiivset suutlikkust.

Euroopa Komisjon järeldas oma teises nanomaterjale käsitlevas õigusalases läbivaatuses, et REACH-määrus on kõige parem võimalik raamistik nanomaterjalidest tingitud riskide ohjamiseks, kui need materjalid esinevad ainete või segudena, kusjuures praktika on näidanud, et selles raamistikus on vaja seoses nanomaterjalidega kehtestada spetsiifilisemaid nõudeid.

Ent ECHA kogemused on näidanud, et täieliku tõhususe tagamiseks peavad REACH-määruses olema nanomaterjalidega seotud sätted. Praegune olukord, kus REACH-määrus hõlmab kaudselt nanomaterjale, ilma et see oleks õigusaktis sõnaselgelt sätestatud, on jätnud sidusrühmadele tõlgendamisruumi.

 

ECHA peamised tegevused:

  • REACH-, CLP- ja BPR-määruste rakendamine nanomaterjalide suhtes, sealhulgas nt registreerimistoimikute nõuetele vastavuse kontrollimine;
  • kogemuste jagamine liikmesriikide pädevate asutuste ja teaduskomiteedega ning nendega konsensuse saavutamine;
  • tagasiside ja nõuannete pakkumine registreerijatele, kes soovivad nanovormidega aineid REACH-määruse kohaselt registreerida või neist CLP-määruse kohaselt teatada;
  • osalemine rahvusvahelises regulatiivtegevuses ja selle toetamine;
  • veebiseminaride avaldamine REACH- ja CLP-menetluste viimaste arengusuundade kohta seoses nanomaterjalidega;
  • ECHA nanomaterjalide eksperdirühma tegevuse korraldamine, mis on ELi liikmesriikide, Euroopa Komisjoni, ECHA ja akrediteeritud sidusrühmade organisatsioonide ekspertidest koosnev mitteametlik nõuanderühm. Rühmal on volitus anda mitteametlikku nõu BPR-, REACH- ja CLP-määruse rakendamise teadus- ja tehnilistes küsimustes seoses nanomaterjalidega;
  • ELi nanomaterjalide vaatluskeskuse loomine;

 

REACH-määruse nõuetele vastavuse kontrollimine

ECHA lihtsustab koos ELi liikmesriikidega kahte erinevat REACH-määruse kohast hindamismenetlust: toimiku ja aine hindamine.

Toimiku hindamisel võib ECHA teostada vastavuskontrolli iga registreerimistoimiku puhul. Vastavuskontrolli eesmärk on kontrollida, kas kõik teabele esitatavad nõuded on täidetud. Kui need ei ole täidetud, võib ECHA taotleda lisateavet või -uuringuid.

Ainete hindamise eesmärk on välja selgitada, kas aine on inimtervisele või keskkonnale ohtlik. ECHA võib taotleda lisateavet või -uuringuid selle kinnituseks. Ained, mille suhtes seda protsessi kohaldatakse, on toodud ühenduse plaanis.