OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) logo

OECD-l on pikaajaline kemikaalihalduse programm ning organisatsioon on täitnud kemikaaliohtude hindamise ja katsetamise regulatiivsete meetodite ühtlustamisel tähtsat rolli. Selleks on katsete juhised ja hea laboritava põhimõtted rahvusvaheliselt kokku lepitud.

Nii on loodud tingimused, kus OECD juhiste kohaselt tehtud katseid tunnustavad vastastikuse andmete tunnustamise lepinguga liitunud riikide ametiasutused. Vastastikune andmete tunnustamise leping on siduv õigusakt, mille eesmärk on hõlbustada kemikaaliohutuse regulatiivseks hindamiseks nõutava teabe rahvusvahelist heakskiitmist. See on tugevasti vähendanud katsete tegemise kulusid ja piiranud katseteks vajalikku loomade hulka.

Tänapäeval tuginevad kogu maailma tööstusriikide paljud kemikaaliõigusaktid OECD kemikaaliprogrammi tulemustele. See kehtib ka nanomaterjalide ohu hindamise kohta. OECD nõukogu 2013. aasta soovituses tehisnanomaterjalide ohutuse katsetamise ja hindamise kohta on märgitud, et praegused rahvusvahelised ja riikide kemikaale reguleerivad raamistikud sobivad tehisnanomaterjalidega seotud riskide juhtimiseks. Samas märgitakse, et neid raamistikke ja muid juhtimissüsteeme võib olla tarvis kohandada, et võtta arvesse tehisnanomaterjalide konkreetseid omadusi.

2006. aastal asutas OECD toodetud nanomaterjalide alase töörühma, et pidada arutelusid nanomaterjalide ohu ja riski hindamise üle. Töörühma praegune põhitulemus on hindamine, kuidas OECD olemasolevaid katsete juhiseid kohaldada 11 üldkasutatavale nanomaterjalile. Projekt oli töömahukas: selle käigus tehti üle 700 uuringu. OECD avaldas projekti tulemused 2015. aastal.