Kosmeetikatooted

Euroopa Liidu kosmeetikatoodete määruse eesmärk on kaitsta tarbijate tervist, edendada Euroopa uuendustegevust ja tugevdada kosmeetikasektori ülemaailmset konkurentsivõimet.

Euroopa Liidu tootjad ja importijad vastutavad toodete, nii kosmeetikatoodete kui ka muude tarbekaupade ohutuse tagamise eest. Kõigist kosmeetikatoodetest tuleb enne nende Euroopa Liidu turule laskmist teatada kosmeetikatoodetest teatamise portaali kaudu. Kui kosmeetikatoode sisaldab nanomaterjali, tuleb seda märkida Euroopa Komisjonile esitatavas teates.

Teade peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:

  • nanomaterjali identifitseerimisandmed, sealhulgas keemiline nimetus ja muud andmed, mis on sätestatud määruses;
  • nanomaterjali kirjeldus, sealhulgas osakese suurus, füüsikalised ja keemilised omadused;
  • kosmeetikatoodetes, mida kavatsetakse aastas turule lasta, sisalduvate nanomaterjalide hinnanguline kogus;
  • nanomaterjali toksikoloogiline iseloomustus;
  • nanomaterjali ohutusandmed;
  • ettenähtavate kokkupuutetingimuste kogu teave.

Peale selle kohaldatakse lisamenetlust selliste kosmeetikatoodete suhtes, mis sisaldavad muid nanomaterjale kui värvained, säilitusained ja UV-filtrid ega ole kosmeetikatoodete määruse kohaselt teisiti piiratud. Nende korral tuleb saata eriteade kosmeetikatoodetest teatamise portaali kaudu kuus kuud enne turule laskmist. Kui Euroopa Komisjon kahtleb nanomaterjali ohutuses, võib ta taotleda, et tarbijaohutuse teaduskomitee teeks riskihindamise.

Teatud ainerühmad – värvained, säilitusained ja UV-filtrid, sealhulgas nanomaterjalid – peavad saama enne kosmeetikatoodetes kasutamist Euroopa Komisjonilt loa. Enne sellise loa andmist vaatab tarbijaohutuse teaduskomitee läbi esitatud toksikoloogilised andmed ja teatab oma arvamuse.

Euroopa Komisjon vastutab Euroopa Liidu turul olevates kosmeetikatoodetes kasutatavate kõigi nanomaterjalide kataloogi avaldamise eest. Kataloog põhineb teabel, mille tootjad on esitanud kosmeetikatoodetest teatamise portaali kaudu.

Kui toode sisaldab nanomaterjale, tuleb see märkida koostisosade loetelus, lisades vahetult sellise aine nimetuse järele sulgudes sõna „nano“.