Strategic Approach to International Chemicals Management

Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) logo

Kemikaalide kasutamise rahvusvaheline strateegiline lähenemisviis on poliitikaraamistik ülemaailmse aruka kemikaalihalduse edendamiseks. See on tihedalt seotud eesmärkidega, mis lepiti kokku 2002. aastal Johannesburgis maailma säästva arengu tippkohtumisel.

Üks neist eesmärkidest on otseselt kemikaalidele suunatud. Selles on öeldud: „2020. aastaks tuleks kõiki kemikaale toota ja kasutada viisil, mis vähendab oluliselt nende negatiivset mõju inimestele ja keskkonnale.“

Kemikaalide kasutamise rahvusvahelise strateegilise lähenemisviisi alusel lepiti kokku ülemaailmses tegevuskavas, et töötada välja strateegia maailma säästva arengu tippkohtumise eesmärkide saavutamiseks. Tegevuskava sisaldab meetmeid, mis käsitlevad nanomaterjale, aga ka näiteks värvides sisalduvat pliid, endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale ja pestitsiide. Kemikaalide kasutamise rahvusvaheline strateegiline lähenemisviis peab nanotehnoloogiat ja tehisnanomaterjale kasvava tähtsusega poliitikaküsimuseks.