Ohutus

Worker painting a car

Kuidas mõjutavad nanomaterjalid inimeste tervist ja keskkonda? Sellele küsimusele pole lihtne vastata. Kuigi teadlastel on üldiselt palju kogemusi kemikaalide ohutuse ja toksilisuse hindamisel, tekitavad nanomaterjalid jätkuvalt tehnilisi ja teaduslikke lisaprobleeme ja -küsimusi.

Toksikoloogide seas on kuum aruteluteema see, kas nanomaterjalid avaldavad inimestele ja keskkonnale nanospetsiifilist bioloogilist mõju, mida kemikaalide puhul üldiselt ei täheldata.

Nanomaterjalid on väga mitmekesine kemikaalirühm. Seetõttu on raske teha nanomaterjalide kohta   üldistusi ning neid tuleb hinnata iga üksikjuhtumi puhul eraldi, samamoodi nagu muidki kemikaale.

Mõne üldistuse saab siiski teha. Näiteks ELi tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee (SCENIHR) järeldas juba 2006. aastal, et kergesti lahustuva nanomaterjali puhul võib enamikul juhtudel kohaldada tavavormi toksilisust. Seda on kinnitanud tarbijaohutuse komitee (SCCS), Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) ja Euroopa Ravimiameti (EMA) muud teaduskomiteed/-komisjonid oma hiljutistes arvamustes.

Samuti on ära tehtud märkimisväärne uurimistöö, et selgitada välja, mis mõju võivad nanomaterjalid avaldada rakkude geneetilisele materjalile, sh missugune potentsiaalne mehhanism seda põhjustab. Tuginedes senistele nanomaterjalide kohta saadud kogemustele, on teadlased pakkunud lisaks uusi meetodeid nende võimaliku riski hindamiseks. Töö jätkuvalt parandab meie arusaama sellest, kuidas nanomaterjalide võimalikke ohte ja riske  kõige paremini uurida ning hinnata.

Categories Display