WHO

World Health Organisation logo

WHO jälgib kemikaalidest elanikkonnale tulenevat riski ülemaailmsel tasandil. Nanomaterjalide osas on WHO keskendunud mõjule, mida kokkupuude nende materjalidega võib töötajatele avaldada.

WHO töötab välja juhiseid töötajate kaitsmiseks tehisnanomaterjalidega seotud võimalike riskide eest. Juhiste eesmärk on parandada nende töötajate töötervishoidu ja tööohutust, kes võivad mitmesugustes tootmis- ja sotsiaalsetes keskkondades nanomaterjalidega kokku puutuda.

Juhised sisaldavad riskihindamise ja riskijuhtimise elemente ning neis antakse soovitusi nanomaterjale kasutavate töötajate tööohutuse parandamiseks ja tervise kaitseks kõikides, eelkõige aga väiksema ja keskmise tuluga riikides.