Hõbeda nanovormide keskkonnamõju

Euroopa Liidu kemikaalimääruse REACH-määrusega on saadud nanomaterjalide omaduste kohta rohkem teavet. Hõbeda nanomaterjale kasutatakse mitmesugustes tarbekaupades, näiteks rõivastes, meditsiinirõivastes ja kosmeetikatoodetes, sest tänu nende antimikroobsetele omadustele püsivad materjalid puhtad ja säilivad kauem.

 

Hõbeda nanovormide keskkonnamõju teave puudub

Hõbeda nanovormide võimaliku keskkonnamõju uurimiseks otsustasid Madalmaad 2014. aastal lisada hõbeda REACH-määruse kohasesse ainete hindamiskavva. Ainete hindamise eesmärk on leida, kas aine on inimtervisele või keskkonnale ohtlik või mitte.

Hõbedat REACH-määruse kohaselt registreerivad ettevõtted väitsid, et keskkonnariskide hindamisel võib pidada halvimaks stsenaariumiks hõbeda ioonset vormi. Ametiasutustel oli seevastu tõendeid, et mõnel juhul on hõbeda nanovormid keskkonnale kahjulikumad kui ioonsed. Olukorra muutis veelgi keerulisemaks see, et ettevõtted ei esitanud Euroopa Liidu turul olevate hõbeda nanovormide kohta piisavalt identifitseerimisandmeid.

 

Mis lisateavet küsiti?

Hõbeda kohta kättesaadava teabe ulatusliku hindamise tulemusena võeti 2016. aasta juulis vastu aine hindamise otsus. Hõbeda nanovorme registreerivatel ettevõttetel paluti esitada

  • selgitus, mis konkreetseid hõbeda nanovorme registreerimine hõlmab, ning
  • rohkem teavet hõbeda nanovormide füüsikalis-keemiliste omaduste kohta.


Samuti küsiti ettevõtetelt teavet hõbeda nanovormide järgmiste keskkonnaomaduste kohta:

  • toksilisus vetikatele;
  • pikaajaline toksilisus veeselgrootutele ja
  • toksilisus pinnase mikroorganismidele.

Kõigi nõutud katsete kohta anti registreerijatele üksikasjalikud uuringujuhised, kuidas uuring teha, et eristada hõbeda nanovormide ja ioonse hõbeda mõju, ning tagada, et katseid tehakse nanomaterjalide hindamiseks sobival viisil.

Lisaks ökotoksikoloogilisele ohuteabele küsiti registreerijatelt iga nanovormi kasutusalade teavet, et riske nõuetekohaselt hinnata.

 

Mis on tulemus?

Registreerijad pidid esitama hõbeda nanovormide omaduste, enda ökotoksikoloogiliste uuringute tulemuste ja nanovormide kasutusalade teabe 2017. aasta juuliks. Madalmaadel on alates lisateabe saamisest selle hindamiseks ja edasise tegevuse kokkuleppimiseks aega 12 kuud.