Kako se nanolijekovi primjenjuju?

Nanolijekovi se mogu primjenjivati na razne načine koji nam omogućuju da nuspojave svedemo na najmanju moguću mjeru, postignemo bržu apsorpciju lijeka i ciljano djelujemo na određene stanice ili organe dobivajući pritom očekivane rezultate.

Djelatna tvar može se ugraditi u strukture kao što su liposomi. Liposomi su sićušna tijela nanoveličine čije stijenke čine lipidi, isti materijal koji čini staničnu membranu. Mogu biti napunjeni djelatnom tvari i upotrebljavati se za primjenu u određenim stanicama ili organima radi liječenja raka ili drugih bolesti.

Lipidi u liposomima nisu farmakološki aktivni, ali nanostruktura liposoma utjecat će na način na koji se djelatna tvar isporučuje u naše tijelo. Na sami liposom također može biti vezana posebna molekula, kao što je antitijelo koje prepoznaje određeni receptor koji je prekomjerno izražen u stanicama raka. To uzrokuje selektivnu akumulaciju lijeka u tkivima zahvaćenima rakom, zbog čega možemo postići očekivani rezultat primjenjujući manje doze, čime se također ublažuju nuspojave kao što su mučnina i povraćanje.

 

Ciljana isporuka lijekova s pomoću liposoma

 

Liposome structure


 

Ublažene nuspojave

Određene poznate djelatne tvari razvijene su kao nanočestice kako bi se povećala njihova topljivost, čime se izbjegava potreba za toksičnim otapalima prilikom primjene lijeka i na taj način ublažuju nuspojave. Primjerice, nanolijek protiv raka koji se već primjenjuje sadrži djelatnu tvar koja blokira određenu fazu podjele stanice i uzrokuje smrt stanice. Djelatna tvar nije topljiva u vodi, ali kada je povezana s bjelančevinom, tvori sićušne nanočestice koje su topljive, čime je omogućena intravenozna primjena bez uporabe otapala, a zahvaljujući tome nuspojave su do manje ozbiljne.
 

Brža apsorpcija s farmaceutskim nanokristalima

Farmaceutski nanokristali su nanočestice u obliku kristala. Tehnologija nanokristala može se koristiti za povećanje topljivosti i brzine otapanja djelatne tvari, čime se omogućuje brža apsorpcija i djelovanje tvari. Neki lijekovi koji su slabo topljivi u vodi mogu se pretvoriti u čestice nanoveličine. Lijek se potom može oblikovati u tablete, kapsule i sterilne oblike za ubrizgavanje.