Nanoläkemedel på EU-marknaden

Nanoläkemedel har funnits på marknaden i över 20 år. EU:s myndigheter utvärderar varje enskilt läkemedel innan de godkänner det och offentliggör information om dess användningar och kännetecken.

Europeiska kommissionen godkände det första nanoläkemedlet 1996. För varje läkemedel som Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) utvärderar, publicerar myndigheten ett offentligt europeiskt utredningsprotokoll (EPAR) på sin webbplats, där läkemedlets användning och egenskaper förklaras.

Nedan ges några exempel på nanoläkemedel som redan finns på marknaden.

Läkemedel Aktiv substans och plattform/teknik Användning Fördelar med nanoformuleringen
Abraxane Lösningsfri kolloidal suspension av albuminbundet paklitaxel (aktiv substans) i sfärisk nanopartikelform Behandling av bröstcancer, adenocarcinom i pankreas, icke-småcellig lungcancer Löslighetsproblem av aktiv princip har lösts (paklitaxel är i sig olösligt i vatten). Mindre vanlig, allvarlig toxicitet (illamående, kräkningar, trötthet, artralgi, myalgi, alopeci) jämfört med tidigare formuleringar
Caelyx Pegylerat liposomalt doxorubicin Behandling av metastatisk bröstcancer, ovarialcancer (äggstockscancer), Kaposis sarkom (en typ av cancer i blodkärlen), multipelt myelom Högre ackumulering i tumörceller och längre cirkuleringstid i blodet – minskning av doxorubicins hjärttoxicitet
CosmoFer/INFeD/Ferrisat* Dextran-dragerade nanopartiklar av järn för parenteral administrering (injektion) Behandling av anemi Stabilare järnkolhydratkomplex jämfört med icke-nanoformuleringar – minskad toxicitet (minskad nefrotoxicitet, intracellulär järnackumulering).
Rapamune Sirolimuspartiklar i en nanokristall-kolloidal nanodispersion som stabiliserats för att minska partikelstorleken Profylax av organavstötning hos patienter som genomgått njurtransplantation Förbättrad stabilitet och biotillgänglighet


*EPAR finns inte eftersom det inte godkänts för försäljning genom EU-förfarandet.