Echas verksamhet som rör nanomaterial enligt Reach och CLP

Eftersom Reach och CLP omfattar nanomaterial måste industrin och myndigheterna genomföra sina arbetsuppgifter inom de olika Reachprocesserna (t.ex. registrering, utvärdering, tillståndsförfarande och fastställande av begränsningar) och CLP-processerna (t.ex. klassificering och märkning) för nanoformer liksom för andra former av ett ämne.

För att möjliggöra detta har Echa arbetat i ett långtgående partnerskap med centrala EU- och internationella tillsynsorgan för att skapa tillräcklig vetenskaplig kapacitet och tillsynskapacitet.

Europeiska kommissionen slog fast i sin andra regelbundna översyn av nanomaterial att Reach fastställer bästa möjliga ram för riskhantering av nanomaterial när de uppträder som ämnen eller blandningar, men mer specifika krav för nanomaterial inom ramen har visat sig vara nödvändiga.

Echas erfarenhet har emellertid visat att Reach måste ha nanospecifika bestämmelser för att bli fullständigt effektiv. Den nuvarande situationen där Reach implicit omfattar nanomaterial utan att uttryckligen ange det i lagtexten har lämnat utrymme för tolkning bland intressenter.

 

ECHAs huvudverksamhet:

  • Genomförande av Reach, CLP och förordningen om biocidprodukter för nanomaterial, däribland t.ex. kontroll av registreringsunderlagets överensstämmelse med bestämmelserna.
  • Att dela erfarenheter med och skapa konsensus mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och vetenskapliga kommittéer.
  • Ge återkoppling och råd till registranter som vill registrera ämnen med nanoformer enligt Reach eller anmäla sig enligt CLP-förordningen.
  • Delta i och bidra till pågående internationella tillsynsverksamheter.
  • Publicera webbinarier om den senaste nanomaterialutvecklingen enligt Reach- och CLP-processerna.
  • Vara värd för Echas expertgrupp för nanomaterial, som är en informell rådgivande grupp bestående av experter från EU:s medlemsstater, Europeiska kommissionen, Echa och ackrediterade intressentorganisationer. Gruppens uppgift är att tillhandahålla informell rådgivning om vetenskapliga och tekniska frågor om genomförandet av förordningen om biocidprodukter samt Reach- och CLP-lagstiftningen i förhållande till nanomaterial.
  • Att inrätta Europeiska unionens observatorium för nanomaterial.

 

Kontrollera efterlevnad av Reachbestämmelserna

Echa underlättar tillsammans med EU:s medlemsstater två olika utvärderingsprocesser enligt Reach: underlags- och ämnesutvärdering.

Enligt underlagsutvärderingen kan Echa genomföra en efterlevnadskontroll för varje registreringsunderlag. Syftet med överensstämmelsekontrollen är att verifiera att alla upplysningskrav är uppfyllda. Om så inte är fallet kan Echa begära ytterligare information eller tester.

Syftet med ämnesutvärderingen är att klargöra om huruvida ett ämne utgör en hälso- eller miljörisk. Echa kan begära ytterligare information eller tester för att verifiera betänkligheterna. De ämnen som omfattas av denna process anges i gemenskapens rullande handlingsplan.