Kosmetika

EU:s förordning om kosmetika är till för att skydda konsumenternas hälsa, men ger också stöd åt europeisk innovation och stärker kosmetikasektorns globala konkurrenskraft.

Tillverkare och importörer i EU ansvarar för att ombesörja sina produkters säkerhet, oavsett om dessa är kosmetika eller utgörs av någon annan konsumentprodukt. Alla kosmetiska produkter måste anmälas genom EU:s kosmetikaregister Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) innan de släpps ut på EU-marknaden. Om en kosmetisk produkt innehåller ett nanomaterial måste detta anges uttryckligen i anmälan till Europeiska kommissionen.

Anmälan ska åtminstone innehålla följande information:

  • En identifiering av nanomaterialet, bland annat dess kemiska namn och andra deskriptorer som anges i förordningen.
  • Nanomaterialets specifikation, bland annat dess partikelstorlek och fysikaliska och kemiska egenskaper.
  • En uppskattning av den årliga kvantitet av nanomaterial som ingår i kosmetiska produkter som ska släppas ut på marknaden.
  • Nanomaterialets toxikologiska profil.
  • Nanomaterialets säkerhetsuppgifter.
  • All information om de rimligen förutsebara exponeringsförhållandena.

Kosmetiska produkter som innehåller andra nanomaterial än färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter och inte i övrigt begränsas av förordningen om kosmetiska produkter ska dessutom genomgå ytterligare ett förfarande. Dessa måste anmälas specifikt genom CPNP sex månader innan de släpps ut på marknaden. Om Europeiska kommissionen hyser betänkligheter beträffande ett nanomaterials säkerhet kan kommissionen begära att vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet utför en riskbedömning.

Vissa grupper av ämnen – färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter, inräknat de som är nanomaterial – måste godkännas av Europeiska kommissionen innan de används i kosmetiska produkter. Ett yttrande från vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet, som granskar inlämnade toxikologiska data, föregår detta tillstånd.

Europeiska kommissionen ansvarar för att ge ut en katalog över alla nanomaterial som används i kosmetiska produkter på EU-marknaden. Katalogen bygger på den information som tillverkarna lämnar in genom CPNP.

Om en produkt innehåller nanomaterial måste detta anges på förteckningen över ingredienser genom ordet ”nano” inom parantes direkt efter namnet på ett sådant ämne.