Nationella rapporteringssystem

Flera medlemsstater har tagit nationella initiativ för att begära mer information om nanomaterial från industrin. Dessa nationella bestämmelser varierar i omfattning, men också när det gäller vilken information som faktiskt begärs från företag, undantag och information som är tillgänglig för allmänheten. Belgien, Frankrike och Danmark har fristående register för nanomaterial, medan Norge och Sverige har inkluderat ett avsnitt för nanomaterial i sina befintliga produktregister.

De data som samlas in från de franska och belgiska nationella registren införlivas också i databasen Search for Nanomaterials (Sök efter nanomaterial) för att möjliggöra enkel sökning efter information och länkning till information om de ämnen och nanoformer som samlas in enligt Reach.

Mer information om nationella nanoregister i Europa och hur de kom till finns i kapitel 21 “Nanoregisters in Europe” av Abdelqader Sumrein [EN] (öppen åtkomst) som ingår i boken “Particle Technology and Textiles: Review of Applications” [EN].

EUON, som finansieras av Europeiska kommissionen, står bakom finansieringen av kapitlets tillgänglighet för en bredare allmänhet.

 

Nationellt initiativ Registranter Huvudsakliga undantag Informationskrav Rapportering
FRANKRIKE:
Anmälningssystem - Nationellt dekret om obligatorisk rapportering av nanomaterial

Tillverkare, importörer och distributörer av ett ämne, en blandning eller en vara som innehåller nanomaterial i kvantiteter om 100 g/år eller mer.

Den definition som används skiljer sig från EU:s rekommendation och hänvisar till ”avsiktligt tillverkad”. 

Deklarationen gäller för hela det nationella territoriet med undantag för Nya Kaledonien, Franska Polynesien, Wallis och Futuna samt de franska territorierna i södra Indiska oceanen och Antarktis.

Den mängd som importeras eller distribueras av en juridisk enhet är mindre än 100 g/år och ämne.

Ämnet som sådant eller som ingår i en blandning eller som varor avsedda att avvisa ett sådant ämne säljs direkt till konsumenter (allmänheten). 

Företagsinformation
Information om nanomaterialet (inklusive fysikalisk-kemiska data) och tillgänglig information om (eko)toxikologiska egenskaper
Årlig mängd
Ämnets användningar
Yrkesmässiga användares identitet

1 maj
(från och med 2013)

BELGIEN:
Registrering - Kungligt dekret om utsläppande på marknaden av ämnen som tillverkas i nanopartikelform

Tillverkare och importörer som släpper ut nanomaterial eller blandningar som innehåller nanomaterial på den belgiska marknaden på belgiskt territorium i mängder om > 100 g/år.

Distributörer som släpper ut nanomaterial eller blandningar som innehåller nanomaterial på den belgiska marknaden på belgiskt territorium i mängder om > 100 g/år uteslutande till yrkesmässiga användare (företag eller personer som förvärvar och använder produkten inom ramen för sin ekonomiska verksamhet).

Definitionen bygger på EU:s rekommendation, men gör undantag för naturligt förekommande, icke-kemiska modifieringar.

Naturliga, icke-kemiskt modifierade ämnen.

Pigment när de släpps ut på marknaden i en blandning, en vara eller ett komplext föremål.

Företags- och användarinformation
Allmän information
Blandning och blandningens sammansättning
Ämnets kemiska namn och formel
Kvantitet
Användningar
Yrkesmässiga användare

1 januari
(från och med 2015)
DANMARK:
Produktregister - Beslut om registret över blandningar och produkter som innehåller nanomaterial

Tillverkare eller importörer av blandningar och varor som innehåller nanomaterial avsedda att säljas till allmänheten på den danska marknaden.

EU:s rekommendation för nanomaterial används.

Livsmedel och material avsedda att komma i kontakt med livsmedel
Foder
Läkemedel
Medicintekniska produkter
Kosmetiska produkter
Bekämpningsmedel
Avfall
Blandningar och varor där nanomaterialet är nanoskalan för de ämnen som förtecknas i bilaga IV eller V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach).
Blandningar och varor som innehåller naturligt förekommande nanomaterial.
Varor i vilka nanomaterialet ingår i en fast matris, såvida inte slitage, tvätt, sprickning och liknande normal användning av varan leder till att fria nanomaterial frigörs.
Varor på vilka nanomaterialet används som bläck direkt på varan eller på etiketter på varan, däribland tidningar, tidskrifter och förpackningar som inte är färgade i massan eller färgade på annat sätt.
Textilier där nanomaterial används som bläck eller för färgning av textilier.
Färg, träskyddsmedel, lim och fyllmedel som innehåller pigment på nanoskalan där pigmentet tillsätts endast i syfte att färga blandningen.
Varor av gummi eller gummidelar av varor som innehåller nanomaterialen kimrök eller kiseldioxid.
Blandningar och varor som produceras eller importeras av enskilda personer för egen, icke-kommersiell användning.

Företagsinformation
Produktinformation (inklusive namn, kvantitet, yrkesmässiga användningar, tillämpningar)
Information om nanomaterial (inklusive registreringsstatus enligt Reach)
Kemisk information om nanomaterial (inklusive CAS-/EU-nummer och kemisk formel)

30 augusti
(från och med 2015)
NORGE:
Produktregister - Beslut om obligatorisk deklaration av kemikalier till det nationella produktregistret  

Allmänt krav för alla tillverkare och importörer på att rapportera om kemikalier som är klassificerade enligt artikel 3 i CLP-förordningen och släpps ut på marknaden i mängder om 100 kg eller mer per år. Om kemikalien innehåller nanomaterial ska detta anges i deklarationen.

EU:s rekommendation för nanomaterial används. 
Produkter som inte är kemikalier
Oklassificerade kemikalier
Kemikalier som importeras eller produceras i mängder om mindre än 100 kg per år
Vissa kemikalier som är undantagna enligt bestämmelserna:
Medicinska produkter
Medicintekniska produkter (som omfattar vissa desinfektionsmedel)
Kosmetiska produkter
Växtskyddsmedel
Avfall
Livsmedel
Foder
Information som redan är känd av producenten/tillverkaren bör rapporteras. Dessutom bör den funktion som nanomaterialet fyller rapporteras. Obligatoriskt från och med mars 2013
SVERIGE:
Produktregister
Tillverkare och importörer av vanliga kemikalier och biocider som innehåller nanomaterial som överstiger 100 kg per produkt och år och som släpps ut på marknaden i Sverige. Kemikalier som hanteras av privatpersoner i ”hobbymiljöer” i mängder om mindre än 100 kg per år. Information om nanomaterialet (inklusive fysikalisk-kemiska data) och tillgänglig information om (eko)toxikologiska egenskaper.
Om sådan information inte kan tillhandahållas bör sökanden förklara skälet till detta.
För pigment räcker det med att ange att materialet är ett pigment utan att ge någon ytterligare information om antal.
Ikraftträdande den
1 januari 2018

Hänvisning: Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS) 2017:7