Silvernanoformers effekter på miljön

EU:s kemikalieförordning, Reach, har använts för att ta fram mer information om nanomaterialens egenskaper. Silvernanomaterial används i många olika konsumentprodukter, t.ex. kläder, medicinska textilier och kosmetika, på grund av dess antimikrobiella egenskaper som håller materialen rena och får dem att hålla längre.

 

Brist på information om miljöeffekter av silvernanoformer

För att undersöka silvernanomaterialens potentiella effekter på miljön beslutade Nederländerna att låta silver ingå i Reach-förfarandet för ämnesutvärdering 2014. Ämnesutvärdering används för att klargöra om ett ämne utgör en risk för människors hälsa eller miljön.

Företag som registrerar silver i enlighet med Reach menade att jonformen av silver var att betrakta som det värsta tänkbara scenariot vid bedömningen av risker för miljön. Myndigheterna fann dock belägg för att silvernanoformer i vissa fall var skadligare för miljön än jonformerna. Situationen komplicerades ytterligare av bristen på tillräcklig information från företagen om identiteten hos de silvernanoformer som finns på EU-marknaden.

 

Vilka ytterligare uppgifter begärdes?

En omfattande bedömning av den tillgängliga informationen om silver ledde till ett ämnesutvärderingsbeslut i juli 2016. Företag som registrerar silvernanoformer ombads att tillhandahålla

  • ett klargörande om vilka specifika silvernanoformer som ingick i deras registrering, och
  • mer information om silvernanoformernas fysikalisk-kemiska egenskaper.

F
öretagen ombads även lämna in information om följande miljöegenskaper för silvernanoformer:

  • Toxicitet för alger.
  • Långvarig toxicitet för ryggradslösa vattenlevande djur.
  • Toxicitet för mikroorganismer i jorden.

För samtliga begärda tester fick registranterna utförliga anvisningar om hur studien skulle utföras för att skilja mellan effekterna av silvernanoformer och joniskt silver samt för att tillse att testet utfördes på ett lämpligt sätt för bedömning av nanomaterial.

Utöver ekotoxikologisk faroinformation ombads registranterna lämna in uppgifter om användningarna för varje enskild nanoform, så att lämplig riskbedömning kunde utföras.

 

Vilket resultat har nåtts?

Det krävdes att registranterna senast i juli 2017 lämnade information om karakteriseringen av sina silvernanoformer, resultaten av sina ekotoxikologiska studier och användningarna av nanoformerna. Efter mottagandet av den kompletterande informationen har Nederländerna 12 månader på sig att utvärdera densamma och enas om vägen framåt.