Miljö

Vi står idag inför stora miljömässiga utmaningar, såsom hoten mot ren luft och rent dricksvatten och mot friska jordar. Stora framsteg har gjorts med nanomaterial inom tillämpningar för luft- och vattenbehandling som kan leda till en effektivare minskning av föroreningarna. Vilka fördelar har de redan gett vårt samhälle, och vad kan vi förvänta oss av den framtida utvecklingen?

Det finns flera sätt på vilka nanomaterial och nanoteknik kan hjälpa oss att ta itu med och finna lösningar på vissa av de globala miljöutmaningar vi står inför. Vissa av dessa tekniker finns redan, medan andra håller på att utvecklas.

De befintliga tillämpningarna är

  • förbättring av vatten som förorenats av tungmetaller,
  • borttagning av föroreningar från bilmotorernas avgaser genom användning av nanomaterial med hög ytarea i katalysatorer,
  • användning av nanomaterialbaserade bränsletillsatser för att förbättra bränsleförbränningens effektivitet,
  • sanering av oljeutsläpp,
  • minskning av utsläpp och bränsleförbrukning genom användning av lättare nanoteknikbaserade material,
  • självrengörande ytor med förmåga att bryta ner föroreningar.

Nanomaterialen och nanotekniken kan också spela en roll vid skapandet och lagringen av ren energi, och kan potentiellt minska de koldioxidutsläpp som orsakas av förbränningen av fossila bränslen. Nanomaterial kan användas för att förbättra solpanelernas effektivitet och vid tillverkningen av högkapacitetsbatterier som underlättar lagringen av elenergi, och gör dessutom att vi kan tillverka elbilar med längre körsträcka.

Liksom för alla nya material och tekniker finns det potentiella faror och risker som måste undersökas och bedömas för att vårt samhälle ska kunna dra nytta av nanomaterialens fördelar och samtidigt minska all potentiell skada för människors hälsa och miljön.