Национални схеми за докладване

Няколко държави членки предприеха национални инициативи, за да поискат повече информация за наноматериалите от промишлеността. Тези национални разпоредби се различават по обхват, но също така и по отношение на това каква информация действително се изисква от дружествата, изключенията и информацията, достъпна за обществеността. Белгия, Франция и Дания поддържат собствени инвентари за наноматериали, а Норвегия и Швеция са включили раздел за наноматериалите във вече съществуващите регистри на продуктите.

Данните, събрани от националните инвентари на Франция и Белгия, са включени и в базата данни Search for Nanomaterials („Търсене на наноматериали“) с цел улесняване на търсенето на информация и свързване с информация за веществото(ата) и наноформата(ите), събрани съгласно Регламента REACH.

За да научите повече за националните регистри на наноматериалите в Европа и как са създадени, посетете сайта със свободен достъп Chapter 21 “Nanoregisters in Europe” by Abdelqader Sumrein [EN], който е част от книгата “Particle Technology and Textiles: Review of Applications” [EN].

EUON, която се финансира от Европейската комисия, финансира достъпността на уебсайта за широката общественост.

 

Национални инициативи Регистранти Основни изключения Изисквания за информация Докладване
ФРАНЦИЯ:
Схема за нотифициране - Национално постановление за задължително докладване на наноматериали

Производители, вносители и дистрибутори на вещество, смес или изделие, съдържащи наноматериали, в количества от 100 g/година или повече.

Използваното определение е различно от препоръката на ЕС и се отнася до „преднамерено произведено“. 

Декларацията се прилага за цялата национална територия с изключение на Нова Каледония, Френска Полинезия, Уолис и Футуна и Френските южни и антарктически земи.

Количеството, внесено или разпространено от юридическо лице, е по-малко от 100 g/година за вещество.

Веществото, само по себе си или като част от смес или под формата на изделие, по предназначение изключва подобни вещества и се продава пряко на потребителите (широката общественост). 

Информация за дружеството
Информация за наноматериала (включително физикохимични данни) и налична информация за (еко)токсикологичните свойства
Годишен тонаж
Употреби на веществото
Идентичност на професионалните потребители

1 май
(от 2013 г. нататък)

БЕЛГИЯ:
Регистър - Кралски указ относно пускането на пазара на вещества, произведени под формата на наночастици

Производители и вносители, които пускат наноматериали или смеси, съдържащи наноматериали, на белгийския пазар на белгийска територия в количества над 100 g/година.

Дистрибутори, които пускат наноматериали или смеси, съдържащи наноматериали, на белгийския пазар на белгийска територия в количества над 100 g/година изключително за професионални потребители (дружества или лица, които придобиват и използват продукта в рамките на своите икономически дейности).

Дефиницията се основава на препоръката на ЕС, но прави изключение за естествено срещащи се, нехимически модифицирани продукти.

Естествени, химически немодифицирани вещества.

Пигменти, когато се пускат на пазара в смес, изделие или многосъставен предмет.

Информация за дружеството и потребителя
Обща информация
Смес и състав на сместа
Химично наименование и формула на веществото
Количество
Употреби
Професионални потребители

1 януари
(от 2015 г. нататък)

ДАНИЯ:
Регистър на продуктите - Наредба за регистъра на смесите и продуктите, съдържащи наноматериали

Производители или вносители на смеси и изделия, съдържащи наноматериали, предназначени за продажба на широката общественост на датския пазар.

Прилага се Препоръката на ЕС относно определението за наноматериали.

Храни и материали, предназначени за контакт с храни.
Фуражи
Лекарствени продукти
Медицински изделия
Козметични продукти
Пестициди
Отпадъци
Смеси и изделия, в които наноматериалът е наномащаб на веществата, изброени в приложение IV или V към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (REACH).
Смеси и изделия, съдържащи естествено срещащи се наноматериали.
Изделия, в които наноматериалът е част от фиксирана матрица, освен ако износването, разкъсването, отмиването, счупването и подобна нормална употреба на изделието не водят до изпускане на свободни наноматериали.
Изделия, върху които наноматериалите се използват като мастило директно върху изделието или върху етикетите на изделието, включително вестници, периодични издания, списания, опаковки, които не са оцветени с неразтворим пигмент при производството им или багрени.
Текстилни изделия, при които наноматериалите се използват като мастило или за багрене на текстил.
Бои, консерванти за дърво, лепила и пълнители, съдържащи пигмент в наноразмер, когато пигментът е добавен единствено с цел оцветяване на сместа.
Изделия от каучук или каучукови части на изделия, които съдържат наноматериалите индустриални сажди или силициев диоксид.
Смеси и изделия, произведени или внесени от физически лица за тяхна собствена, нетърговска употреба.

Информация за дружеството
Информация за продукта (включително наименование, количество; професионални употреби, приложения)
Информация за наноматериала (включително състояние на регистрация по REACH)
Химична информация за наноматериала (включително CAS/EU номер и химична формула)

30 август
(от 2015 г. нататък)
НОРВЕГИЯ:
Регистър на продуктите - Наредба за задължителното деклариране на химикали пред националния регистър на продуктите  

Общо изискване към всички производители и вносители да докладват за химикали, които са класифицирани съгласно член 3 от регламента CLP и са пуснати на пазара в количество 100 kg или повече на година. Ако химикалът съдържа наноматериали, това следва да се отбележи в декларацията.

Прилага се Препоръката на ЕС относно определението за наноматериали. 
Продукти, които не са химикали
Некласифицирани химикали
Химикали, внасяни или произвеждани в количество под 100 кг годишно
Определени химикали, които са освободени от регистрация съгласно регламентите:
Медицински продукти
Медицински изделия (които включват някои дезинфектанти)
Козметични продукти
Продукти за растителна защита
Отпадъци
Хранителни продукти
Фуражи
Следва да се докладва информация, която вече е известна на производителя. Освен това трябва да се посочи функцията, изпълнявана от наноматериала. Задължително от март 2013 г. нататък
ШВЕЦИЯ:
Регистър на продуктите
Производители и вносители на обикновени химикали и биоциди, съдържащи наноматериали, надвишаващи 100 кг на продукт на година, които се пускат на пазара в Швеция. Химикали, които се обработват от частно лице в „хоби среда“ в количество под 100 kg годишно. Информация за наноматериала (включително физикохимични данни) и налична информация за (еко)токсикологичните свойства.
Ако такава информация не може да бъде предоставена, заявителят трябва да обясни причината за това.
За пигментите е необходимо само да се посочи, че материалът е пигмент, без да се предоставя допълнителна информация за номерата.

Влизане в сила на 1 януари 2018 г.

Препратка: Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS) 2017:7