Inandning

Vi utsätts för många föreningar, även nanomaterial, i luften vi andas. I genomsnitt andas vi in mer än 300 miljoner liter luft under vår livstid – det motsvarar 120 simbassänger med olympiska mått.

Vi andas in nanopartiklar i många olika situationer, till exempel när vi använder kosmetika eller sprejar olika produkter hemma, från avgaser från olika fordon och andra källor.

Vissa luftburna nanopartiklar är harmlösa och skadar inte lungorna, men andra kan orsaka hälsoproblem, allergiska reaktioner och även tumörer. Ett exempel är titandioxid, som finns i solskyddsmedel och misstänks kunna orsaka cancer vid inandning. Därför måste alla produkter som innehåller mer titandioxid än ett visst gränsvärde märkas för att varna människor från att andas in dem.

Olika former av samma nanomaterial kan också ha olika effekter. Exempelvis kan inandning av vissa former av kolnanorör orsaka fibros och cancer i lungorna men inte andra former.

För att förstå om ett nanomaterial kan orsaka akuta eller kroniska effekter gör forskarna både korta och långvariga studier. Resultaten kan göra det lättare att hantera de möjliga riskerna med nanomaterial. Exempelvis kan man se om det behövs skyddsutrustning för att undvika att andas in ett skadligt nanomaterial.