Att förstå arbetsplatsexponering

Arbetstagare kan komma i kontakt med nanomaterial under produktionsstadiet. Många fler arbetstagare kan emellertid exponeras för nanomaterial under olika stadier av användnings- och distributionskedjan, när de hanterar eller använder nanomaterial eller produkter i vilka de ingår. Exponering kan därför ske i en rad olika yrkesmiljöer och arbetssituationer där nanomaterial används, hanteras eller bearbetas och där de därför kan komma att bli luftburna och inandas, eller komma i kontakt med huden – till exempel vid sjukvårds- eller laboratoriearbete, eller underhålls- och byggarbete.

I vissa situationer är arbetstagarna – och kanske även deras arbetsgivare – inte medvetna om att de använder, hanterar eller bearbetar nanomaterial eller produkter som innehåller nanomaterial och därför kan exponeras för dessa. I sådana situationer är det föga troligt att tillräckliga åtgärder vidtas för att hantera riskerna.

Den franska nationella byrån för folkhälsa, Santé publique France, har infört ett register för arbetstagare som hanterar tillverkade nanomaterial (EpiNano). Detta syftar till att övervaka exponeringen och eventuella relaterade hälsoeffekter för arbetstagare som utsätts för kolnanotuber, titandioxid, kiseldioxid och kimrök i anläggningar som tillverkar eller använder dem.

Viss branschspecifik rådgivning är tillgänglig om hur riskerna med nanomaterial ska hanteras. EU-Osha har tagit fram kortfattade e-faktablad om exponering för nanomaterial och förebyggande åtgärder i sjukvårdssektorn och vid underhållsarbete. Andra organisationer har också tagit fram nyttig branschspecifik information:

  • Byggindustrin: Vägledningar och verktyg för byggindustrin inom ramen för det EU-finansierade projektet SCAFFOLD, om innovativa strategier, metoder och verktyg för att hantera arbetsmiljöriskerna kopplade till tillverkade nanomaterial inom byggindustrin.
  • Möbelindustrin: Information inom ramen för den europeiska sociala dialogen mellan arbetstagare och arbetsgivare inom möbelindustrin, den europeiska bygg- och träarbetarfederationen EFBWW, europeiska möbelindustrifederationen UEA och europeiska möbelorganisationen EFIC.