Forskning om nya verktyg och vägledning

EU har lagt ner resurser på att främja forskningen om nanomaterialens säkerhet. Bland annat har det tagits fram nya verktyg och en vägledning för att bedöma exponeringen för nanomaterial under hela dess livscykel. Tack vare denna utveckling kan lagstiftarna, industrin och yrkesverksamma inom hälsa och säkerhet minska den nuvarande osäkerheten kring exponeringsmätning och -bedömning av nanomaterial. De kommer också att vara bättre rustade för att ligga steget före i samband med nya utmaningar som kan uppstå när nya nanomaterial och tillverkningsmetoder utarbetas.

Europeiska forskningsprojekt kan dessutom identifiera nya utmaningar som ännu inte återspeglas i nuvarande vägledningar, eller ta fram nya experimentella verktyg för att mäta och kontrollera arbetsplatsexponering för nanomaterial. I takt med framstegen för dessa projekt kan myndigheter och industrin anta vissa av deras resultat för att förbättra exponeringsbedömningen och riskhanteringen av nanomaterial på arbetsplatsen.

En icke fullständig förteckning över forskningsprojekt på detta område finns nedan.

 

More information