Nanomaterials reproduktionseffekter

Reproduktionseffekter utgörs av fertilitetsförändringar eller försämrad utveckling som sker före eller efter födseln.

Kvinnor kan ha svårt att bli gravida på grund av förändringar i sin reproduktionscykel (östruscykeln) eller få komplikationer under graviditet eller förlossning. Hos män kan man se förändringar i spermieproduktionen eller spermiekvaliteten, vilket minskar deras fertilitet. 

Exponering för kemikalier kan också påverka puberteten och det sexuella beteendet. Utvecklingseffekter omfattar alla förändringar i organens tillväxt eller utveckling som leder till strukturella och funktionella förändringar.


Testning för reproduktions- och utvecklingstoxicitet

Djur används fortfarande i studier för att testa reproduktions- och utvecklingstoxicitet. Den kemikalie som testas ges vanligen oralt eller genom inandning under en bestämd period, både före och under graviditeten. I vissa studier följs djuren i mer än en generation för att samla in mer detaljerad information om potentiella skadliga effekter.

För närvarande finns det begränsad information om nanomaterials potentiella reproduktionseffekter. Vanligtvis uppstår skadliga effekter när en kemikalie löses upp i kroppen. Efter oral exponering, till exempel, uppstår dessa effekter i tarmen när kemikalien absorberas i blodet och transporteras till alla organ. Många nanomaterial har dock låg löslighet och löses inte alltid upp i kroppen. 

Vissa studier tyder på att nanopartiklar på grund av sin ringa storlek kan passera genom cellerna och hamna i blodet, men det behövs mer forskning och fler systematiska tester för att fullt ut förstå deras reproduktionseffekter.